Skip to main content
فهرست مقالات

خصوصیات روان سنجی فرم فارسی ابزار سنجش هم وابستگی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 249 تا 268)

چکیده:

هدف: هدف پژوهش حاضر، تهیه نسخه فارسی ابزار سنجش هم وابستگی و بررسی اعتبار و روایی آن بود. روش ها: نسخه فارسی ابزار سنجش هم وابستگی با استفاده از تکنیک ترجمه مضاعف تدوین و بر روی ۴۳۰ نفر (۱۱۹ نفر مرد و ۳۱۱ نفر زن) از دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران اجرا شد. اعتبار نسخه فارسی ابزار سنجش هم­ وابستگی بر اساس روش‌های همسانی درونی، همبستگی های مجموعه ماده و بازآزمایی موردبررسی قرار گرفت. علاوه بر این، به‌منظور بررسی روایی، از روش‌های تحلیل عاملی، همبستگی بین خرده مقیاس ها و روایی ملاکی استفاده شد. یافته ها: دامنه آلفای کرونباخ (0/54 تا 0/88) نشان داد که نسخه فارسی ابزار سنجش هم وابستگی و خرده مقیاس‌های آن از همسانی درونی مطلوبی برخوردار است. همچنین، نمره های ماده و نمره های کلی خرده مقیاس‌ها، همبستگی معناداری با یکدیگر داشتند. ارزش ضرایب بازآزمایی (0/82 تا 0/88) بیانگر ثبات مقیاس بود. تحلیل عاملی تاییدی از الگوی 5 عاملی ابزار سنجش هم وابستگی حمایت کرد. در نهایت، وجود الگوهای خاص ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس‌های نسخه فارسی ابزار سنجش هم وابستگی با سیستم های مغزی رفتاری و سبک های دل‌بستگی، حاکی از روایی ملاکی خوب مقیاس بود. نتیجه گیری: نسخه فارسی ابزار سنجش هم وابستگی، خصوصیات روان‌سنجی رضایت بخشی در جامعه ایران دارد و در موقعیت‌های مختلف بالینی و پژوهشی قابل‌استفاده است.

Objective: The purpose of the present study was to develop the Persian version of Codependency Inventory and assess its reliability and validity. Method: The Persian version of the Co-dependency Inventory was developed using double translation technique and was administered to 430 students (119 males and 311 females) from Kharazmi University of Tehran. The reliability of the Persian version of the Co-dependency Inventory was examined based on internal consistency methods، correlational methods، and test-retest method. In addition، factor analysis، the correlation between sub-scales، and criterion validity were used to assess the scale validity. Results: The Cronbach's alpha range of 0.54 to 0.88 showed that the Persian version of the Co-dependency Inventory and its subscales have a desirable internal consistency. Similarly، the item scores and total scores of the sub-scales had a significant correlation with each other. The value of the test-retest coefficients (0.82-0.88) indicated the stability of the scale. The confirmatory factor analysis supported the 5-factor model of the Co-dependency Inventory. Finally، the existence of specific patterns of correlation coefficients between the subscales of the Persian version and behavioral brain systems and attachment styles indicated the good criterion validity of the scale. Conclusion: The Persian version of Codependency Inventory has desired psychometric features in the Iranian community and can be used in different clinical and research situations.

خلاصه ماشینی:

"در مجموع ، بــه دلیـل اهمیــت هم وابســتگی به عنوان خصــوصــیات شــخصــیتی ناســالم در ارتباط با دیگران ، شــکل مزمن و اهمیـت دوران رشـــدی در پیـدایش آن و صـــدمـاتی کـه به فرد وارد می آورد و همچنین با توجـه بـه اهمیـت این الگوی ارتبـاطی در مبحث اختلال اعتیاد (بارانوک ١، ٢٠١٢) و ســـایر اختلالات روان پزشـکی و مشـکلات روان شـناختی، و کمبود ابزارهای جامع هم وابستگی در فرهنگ ایرانی، پژوهش حاضـــر در پی بررســـی اعتبار پرســـش نامه هم وابســـتگی در جامعه ایرانی برآمده است . 1. Baranok ابزار ١- فرم فارسـی ابزار سـنجش هم وابسـتگی: این پرسش نامه توسط هاگز هامر، مارتسالف و زلر (١٩٩٨)، بـه منظور انــدازه گیری ویژگیهـای هم وابســـتگی افراد بــا ٢٥ ســـؤال و ٥ خرده مقیاس به نام های تمرکز بر دیگری/غفلت از خود، مســـائل خانواده اولیه ، خودکم بینی، پنهان کردن خود و مشـکلات پزشـکی سـاخته شد. جدول ١: آماره های توصیفی و ضرایب آلفای کرونباخ و بازآزمایی فرم فارسی ابزار سنجش هم وابستگی ( به تصویر صفحه مراجعه شود) نتـایج جـدول ١ نشـــان میدهـد کـه ضـــرایب آلفای کرونباخ به دســـت آمده برای تمام خرده مقیاس ها و نمره کل فرم فارسـی ابزار ســنجش هم وابســتگی رضــایت بخش و ضــرایب بازآزمایی معنادار و مطلوب هســـتند. Hughes-Hammer, Martsolf & Zeller (٢٠٠٥) و آنســل و کاباکســی ١ (٢٠٠٩) که اعتبار خوب و تحلیل عاملی با پنج خرده مقیاس را گـزارش نموده انــد مطــابقــت دارد و نشــــان دهنــدة اعتبــار مطلوب کــل مقیــاس و خرده مقیاس های نســخۀ فارســی پرســش نامۀ هم وابســتگی اســت ."

کلیدواژه ها:

اعتبار ،تحلیل عاملی ،روایی ،هم وابستگی ،نسخه فارسی ابزار سنجش هم وابستگی

co dependency ،Persian version of Codependency Inventory ،reliability ،Validity ،Factor analysis


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.