Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثربخشی مداخله روانی- اجتماعی بر انتقال توجه، حافظه کاری و برنامه‌ریزی کودکان طیف اوتیسم با عملکرد بالا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 81 تا 100)

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله روانی-اجتماعی برا نتقال توجه، حافظه کاری و برنامه ریزی کودکان طیف اوتیسم با عملکرد بالا است. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون-پس-آزمون با گروه کنترل بود. تعداد 24 کودک در دامنه سنی 10 تا 12 سال به روش نمونه گیری در دسترس در استان یزد انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی دردو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش برای ارزیابی کارکردهای اجرایی از پرسشنامه بریف (BRIEF) و برای ارزیابی طیف اوتیسم آزمودنی ها از پرسشنامه صفات طیف اوتیسم (AST) استفاده شد. پس ازاجرای پیش آزمون گروه ها، برای آزمودنی های گروه آزمایش 10 جلسه برنامه مداخله روانی - اجتماعی برای کودکان و به طور همزمان 10 جلسه آموزشی ویژه والدین شان انجام و بعد ازاتمام آن درهردو گروه آزمایش و کنترل پسآزمون اجرا شد. به منظور تحلیل داده ها ازروش تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مداخله روانی - اجتماعی بر بهبود انتقال توجه کودکان طیف اوتیسم تاثیر معناداری ندارد اما بر حافظه کاری (107/363-p>0/001،f) و برانمه ریزی (160/928 - p<0/001،f) آنها تاثیر معنی داری دارد. ارائه تمرین های آموزشی می تواند حافظه کاری و برنامه ریزی در کودکان طیف اوتیسم با عملکرد بالا را بهبود ببخشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.