Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکر انتقادی (مورد مطالعه؛ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد )

نویسنده:

(8 صفحه - از 55 تا 62)

مقدمه و هدف: : استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی اجتناب ناپذیر است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با مهارت های تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال تحصیلی95-94 بود. روش ها: این پژوهش در زمره پژوهش های همبستگی-توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تشکیل می دادند. نمونه پژوهش با استفاده از نمونه گیری در دسترس 130 انتخاب شد. در این پژوهش از دو ابزار استفاده شد؛ پرسشنامه محقق ساخته میزان استفاده آزمودنی ها از فناوری اطلاعات و ارتباطات با تایید روایی صوری توسط اساتید صاحب نظر به عنوان متخصص موضوع و پایایی 79/ 0 از طریق روش آلفای کرونباخ و پرسشنامه سنجش تفکر انتقادی ریتکس که دارای روایی و پایایی مقبول بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، استنباطی و آزمون همبستگی پیرسون و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 18، استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات با تفکر انتقادی همبستگی مثبت(476/ 0= r) وجود دارد و معنادار است (001/ 0= P Value). نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، به دست اندرکاران و مجریان آموزش پزشکی توصیه می شود که زیرساخت های لازم جهت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دانشگاه ها جهت رشد تفکر انتقادی در دانشجویان فراهم سازند.

خلاصه ماشینی:

"هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات ‌و ‌ارتباطات با مهارت‌های تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال تحصیلی95-94 بود. در همین راستا پژوهش حاضر تلاشی است، در جهت بررسی رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال تحصیلی 95-94. همانطور که قابل مشاهده است، نتایج تجزیه و تحلیل برای فرضیه پژوهش نشان داد که بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و تفکر انتقادی، همبستگی مثبت (378/0r=) وجود دارد و در سطح 001/0 معنادار است (001/0>pvalue). چنان که ذکر شد؛ هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بود. نتیجه‌گیری نتایج پژوهش نیز نشان داد که بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهارت‌های تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد رابطه مثبتی وجود دارد. Surveying the Effect of Educational Applications of Information and Communication Technology on the Critical Thinking and Attitude of the First Grade High School Girl Students from District 4 in Tehran. Regarding the Use of ICT with Critical Thinking (Case Study, Shahrkoord University of Medical Sciences) SH Maleki 1, Z Sanisales 1 1 Master of educational management, Islamic Azad University, shahrekord Branch, shahrekord, Iran. Conclusion: According to the findings, the officials and executives Medical Education recommended that the necessary infrastructure for the use of ICT to provide University trying to develop critical thinking in students."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.