Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت ارزیابی درونی درگروه های آموزشی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1394

نویسنده:

(12 صفحه - از 63 تا 74)

مقدمه و هدف: ارزیابی درونی بعنوان فرآیندی سیستماتیک جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی برای دانشگاهها یک ضرورت محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود ارزیابی درونی در گروه های آموزشی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد. روش ها: این پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی در گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1394 به انجام رسیداست. ابتدا داده ها از طریق چک لیستها و پرسشنامه ها جمع آوری شده و وضعیت دانشکده ها در رابطه با استانداردهای هشت گانه تعیین شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS با تاکید بر آمارهای توصیفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که از مجموع 100% امتیاز، دانشکده پزشکی با کسب امتیاز 56% در وضعیت نسبتا مطلوب، دانشکده داروسازی با کسب امتیاز70% ، در وضعیت نسبتا مطلوب، دانشکده دندانپزشکی با کسب امتیاز 48% در وضعیت نامطلوب، دانشکده پرستاری- مامایی ساری با کسب امتیاز59% در وضعیت نسبتا مطلوب، دانشکده بهداشت با کسب امتیاز64% در وضعیت نسبتا مطلوب و دانشکده پیراپزشکی ساری با کسب امتیاز 55% در وضعیت نسبتا مطلوب قرار داشتند. نتیجه گیری: با توجه به امتیازات کلی حاصل از ارزیابی درونی انجام شده توسط گروه های آموزشی دانشکده ها، پیشنهاد می شود که برای بهبود کیفیت آموزش، کلیه گروه های آموزشی اقدام به تدوین و تصریح اهداف استراتژیک و برنامه عملیاتی متناسب با نیازهای گروه نمایند.

خلاصه ماشینی:

"حوزه دانشجو پس از ارزیابی در دانشکده های داروسازی، بهداشت، پیراپزشکی و پزشکی در وضعیت نسبتا مطلوب قرار گرفت در حالیکه در دانشکده‌های پرستاری و دندانپزشکی نامطلوب بود که از جمله علل آن می‌تواند عدم جمع‌آوری اطلاعات از دانشجویان در مورد نظر سنجی از مدیر گروه و فعالیتهای آموزشی گروه مربوطه، نامطلوب بودن ترکیب و توزیع دانشجویان، عدم مشارکت دانشجو در برنامه‌های آموزشی و عدم تعامل آنان با اعضای هیئت علمی باشد. در حوزه پایان‌نامه‌ها وضعیت دانشکده‌های داروسازی، پرستاری، دندانپزشکی و پزشکی نسبتا مطلوب ولی دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی نامطلوب بوده است که علت آن نداشتن دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پایان‌نامه‌ها در بعضی از گروه‌ها و عدم داشتن برنامه مدون و منظم برای برگزاری همایش‌ها وسمینارها، تک نفره بودن عضو هیئت علمی در بعضی از گروه‌های آموزشی در دانشکده پیراپزشکی می‌باشد. در مطالعه مشابه دیگر که توسط رایگان و همکاران (17) انجام شد نتایج ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی دانشکده بهداشت یاسوج نشان داد که در مجموع وضعیت دانشکده در اکثر حوزه‌ها نامطلوب ارزیابی شده است ولی در حوزه عملکرد اعضاء هیئت علمی و تجهیزات آزمایشگاهی در وضعیت نسبتا مطلوب قرار داشت. [In Persian] Study the Status of Internal Evaluation in Departments of Basic Medicine of Mazandaran University of Medical Sciences 2015 F."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.