Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر مشارکت دانش آموزان پسر بر مصرف شیر و فرآورده های آن در خانواده در بخش جناح استان هرمزگان، سال 1383

نویسنده:

(8 صفحه - از 349 تا 356)

مقدمه: در بین مواد غذایی مختلف، شیر و فرآورده های آن جزء اساسی ترین مواد غذایی هستند که نزدی کترین حالت را به یک غذای کامل دارند. آمار موجود نشان دهنده پایین بودن مصرف این مواد غذایی با ارزش در کشورمان نسبت به استانداردهای جهانی می باشد. این پژوهش، به منظور بررسی تاثیر مشارکت دان شآموزان پسر بر افزایش مصرف شیر و فرآورد ههای آن در خانواده هایشان در بخش جناح در سال 1383 انجام شده است. روش کار: در این پژوهش تجربی نمونه های مورد پژوهش شامل 95 نفر از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دو دبستان پسرانه بخش جناح به همراه خانواده های شان بودند که به روش سرشماری انتخاب شده بودند که با در نظر گرفتن میزان درآمد خانواده های آنان به 70 نفر تقلیل یافت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و چک لیست خودگزارش دهی مصرف شیر و فرآورده های آن در خانواده بود که در ابتدا توسط واحدهای مورد پژوهش قبل از مشارکت دانش آموزان تکمیل شدند. سپس دان شآموزان آموزشهای لازم را توسط پژوهشگر دریافت نموده و پس از آن موارد آموزش داده شده را به مدت 3 ماه در خانواده هایشان پیاده کردند. پس از طی این دوره مجددا پرسشنامه ها و چک لیست خود گزارش دهی و با استفاده از SPSS مصرف شیر و فرآورده های آن در خانواده توسط آنها تکمیل شد. تجزیه و تحلیل یافته ها توسط نرم افزار با سطح معن یدار کمتر از 5% انجام شد. t آزمونهای کای دو و نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که دو گروه آزمون و شاهد از نظر عوامل دموگرافیک یکسان هستند. بین میانگین مصرف شیر و فرآورد ههای آن توسط واحدهای مورد پژوهش در دو گروه آزمون و شاهد قبل از مشارکت دانش آموزان تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد. در حالی که بین میانگین مصرف شیر و فرآورد ههای آن در دو گروه بعد از مشارکت دانش آموزان تفاوت آماری معن یدار وجود دارد نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که مشارکت دان شآموزان پسر باعث افزایش میزان مصرف شیر و فرآورده های آن در خانواده شده است. با توجه به نتایج فوق، پژوهشگر پیشنهاد می کند که از مشارکت دان شآموزان به عنوان یک استراتژی مهم و اساسی در ارتقاء سلامت خانواده، استفاده شود


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.