Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه و اختلالات همراه در دانش آموزان ابتدایی ناحیه یک اراک

نویسنده:

مقدمه: هدف از این پژوهش مقایسه میزان شیوع سه نوع اختلال نقص توجه، بیش فعالی - تکانشگری و نوع ترکیبی و اختلالات همراه آن در دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی شهرستان اراک بود. روش کار: این مطالعه یک مطالعه تحلیلی – توصیفی است که بر روی 2000 نفر (960 دختر، 1040 پسر) از دانش آموزان مشغول به تحصیل ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان اراک در سال تحصیلی 89-1388 انجام شده است. ابتدا با انجام آزمون هوشی ریون و پرسشنامه 48 سوالی والدین و معلمین کانرز، اثبات وجود هر یک از اختلالات فوق بررسی شد و پرسشنامه K-SADS E (پرسشنامه اختلالات عاطفی و اسکیزوفرنیا کودکان) و اطلاعات جمعیت شناختی برای هر کدام از واحدهای تحت مطالعه تکمیل شد. داده ها را با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و به کارگیری آزمون کای اسکوئر و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: بر اساس نتایج بدست آمده، اختلالات نقص توجه، بیش فعالی و تکانشگری و یا نوع ترکیبی به ترتیب 2.2%، 3.5% و 2.7% بودند. در گروه سنی بین 7 تا 11 ساله فراوانی شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی - تکانشگری کاهش اما بروز نوع ترکیبی آن با افزایش سن افزایش داشت که در اختلال ترکیبی این تفاوت معنی دار بود (P<0.05). اما بین همبودی ADHD و اختلالات همراه (سلوک، بی اختیاری ادرار، افسردگی، سایکوز، مانیک، وسواس فکری-عملی، بی اعتنایی مقابله ای، تیک و فوبی اجتماعی) تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: شیوع سه نوع اختلال نقص توجه/بیش فعالی بر اساس سن و جنس متفاوت بوده و بین همبودی اختلال ADHD و اختلالات همراه تفاوت معنی داری وجود نداشت.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.