Skip to main content
فهرست مقالات

نظر اساتید و دانشجویان دندانپزشکی شیراز درباره محتوی برنامه آموزشی گروه کودکان دوره دکتری عمومی

نویسنده:

چکیده:

مقدمه: برنامه های آموزشی به منظور هدفمندی آموزش در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه و فراگیران طراحی و اجرا می شوند. هدف از این مطالعه ارزیابی محتوای برنامه آموزشی بخش کودکان در دوره دکترای عمومی دندانپزشکی با استفاده از نظر اساتید و دانشجویان بود. روش کار: این مطالعه مقطعی - توصیفی که در سال تحصیلی 89-1388در دانشکده دندانپزشکی شیراز انجام شد، مشارکت کنندگان در این مطالعه 8 نفر از اساتید متخصص کودکان که به روش سرشماری و 69 نفر از دانشجویان دندانپزشکی که به صورت سیستماتیک انتخاب شدند. تعداد 77 پرسشنامه بین شرکت کنندگان به صورت حضوری توسط محققین توزیع شد. پرسشنامه ها خود ایفا و در هر یک ازدروس کودکان نظری (1،2،3) و کودکان عملی (1،2،3) بر اساس مقیاس چهار درجه ای لیکرت طراحی و تنظیم گردیدند. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و استفاده از روشهای آمار توصیفی - استنباطی مانند توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آزمون آماری من ویتنی انجام شد، (P<0.05) معنی دار تلقی شد. نتایج: بر طبق نظر اساتید و دانشجویان از بین دروس کودکان نظری، درس کودکان 2 بیشترین اهمیت و درس کودکان 3 از اهمیت کمتری برخوردار بود. بین نظرات اساتید و دانشجویان تنها در درس نظری 2 اختلاف معنی دار آماری وجود داشت (017/ =p. همچنین برخی از مباحث آموزشی، با عناوین سایر گروههای آموزشی هم پوشانی داشتند. از جمله عناوین آموزشی در کودکان نظری 1و2 بیشتر با گروههای ترمیمی و ارتودنسی هم پوشانی داشت و مواردی از درس کودکان 3 با دروس گروه تشخیص و بیماریهای دهان مشترک بود. در درس عملی به اهمیت آموزش درمانهای «پالپ »و «فیشورسیلنت» تاکید شده بود. نتیجه گیری: نتایج موید این است که اصلاح یا بازنگری برنامه های آموزشی عناوین دندانپزشکی کودکان نظری و عملی از لحاظ نیاز آموزشی فراگیران و رفع هم پوشانی های غیر ضروری لازم است.

کلیدواژه ها:

آموزش ، دانشجویان ، دندانپزشکی کودکان ، برنامه های خود ارزیابی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.