Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی مواجهه شغلی با پرتوهای فرابنفش و مادون قرمز ایستگاه های کاری افراد در صنعت فولاد

نویسنده:

(6 صفحه - از 53 تا 58)

مقدمه: صنعت فولاد یکی از صنایع مهم و پر اهمیت می باشد که کارکنان آن در مواجهه با عوامل فیزیکی زیان آور بخصوص پرتوها می باشند . هدف از این مطالعه ارزیابی مواجهه شغلی با پرتوهای فرابنفش و مادون قرمز در ایستگاه های کاری افراد در صنعت فولاد بود. روش کار: این مطالعه توصیفی–تحلیلی و مقطعی در13ایستگاه کاری(26 نفر) یک کارخانه فولاد که با پرتوهای فرابنفش و مادون قرمز مواجهه شغلی داشتند در سال 1393انجام شد.برای اندازه گیری پرتوهای ماورابنفش و مادون قرمز در موقعیت چشم اپراتور از دستگاه قرائت مستقیم استفاده شد. در نهایت پس از جمع آوری اطلاعات، تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS19 انجام شد. نتایج: میانگین سن و سابقه کار افراد شرکت کننده در مطالعه به ترتیب 05/31 و 45/5 سال بود.حداقل و حداکثر میزان مواجهه با اشعه ماورابنفش به ترتیب 89/1 و 3/6 میلی وات برسانتیمتر مربع بود. همچنین حداقل و حداکثر میزان مواجهه با اشعه مادون قرمز به ترتیب 02/5 و 1/49 میلی وات برسانتیمتر مربع بود.در تمامی واحدهای اندازه گیری پرتو ماورابنفش میزان مواجهه بیش از حدمجاز بود.همچنین در واحدهای درب کوره1،درب کوره 2 ،اپراتور بالابر و اپراتور آچارزنی میزان مواجهه با پرتو مادون قرمز بیش از حدمجاز بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر، میزان مواجهه با پرتوفرابنفش بیش از حدمجاز می باشد و در بعضی واحدها نیز مواجهه با پرتو مادون قرمز بالاتراز آستانه مجاز می باشد و باید اقدامات مداخله ای را برای کاهش مواجهه انجام داد.

خلاصه ماشینی:

"Hietanen و همکاران که به ارزیابی میزان پرتو منتشره ماورابنفش از جوشکاران پرداختند به این نتیجه رسیدند که میزان پرتوهای منتشره بیش از حد مجاز می باشد و باید اقدامات مداخله ای را برای کاهش میزان مواجهه انجام داد که با یافته های مطالعه حاضر هم خوانی دارد(10). Okuno و همکاران که به ارزیابی میزان مواجهه پرتوهای ماورابنفش در جوشکاری قوس الکتریکی با گاز کربن دی اکسید پرداختند به این نتیجه رسیدند میزان تماس شغلی بیش از حد مجاز می باشد که یافته های مطالعه حاضر را تایید می کند(6). Assessment of health consequences of occupational exposure to ultraviolet radiation in steel industry welders. The aim of this study was to assess the occupational exposure to ultraviolet and infrared radiation in in a steel industry. Journal of Preventive Medicine 2016; 3(4):53-58 بررسی رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی عروقی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر میناب1395 سیده فاطمه وحدانی1، صدیقه عابدینی2 ، شکراله محسنی3، مرضیه نیک پرور4 1دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندر عباس، ایران 2استادیار گروه آموزش بهداشت، مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت، پژوهشکده سلامت، هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمز گان، بندرعباس، 3مربی گروه بهداشت ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندر عباس، ایران ، 4استادیار قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندر عباس، ایران مجله طب پیشگیری سال سوم شماره چهارم زمستان 95 صفحات66-59 چکیده مقدمه: امروزه بیماری های قلبی عروقی ، شایع ترین علت مرگ و میر در جوامع مختلف است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.