Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه دیدگاه های طرحواره درمانی، روان پویایی و آزادی درمانی

نویسنده:

چکیده:

در این مقاله به دنبال آن هستیم که شباهت ها و تفاوت های عمده ی سه دیدگاه طرحواره درمانی، روان پویایی و آزادی درمانی را به صورتی بسیار خلاصه و کلی بررسی کنیم. هدف از این مقایسه این است که بتوانیم با استفاده از همه این دیدگاه ها درمان بهتری را ارائه دهیم. این سه رویکرد شباهت های زیادی با یکدیگر دارند. مولفه های مهمی که در این رویکردها وجود دارند عبارتند از وارسی ریشه های تحولی مشکلات جاری در دوران کودکی و تاکید بر رابطه درمانی. همچنین تفاوت هایی در میان این درمان ها وجود دارد مانند میزان فعال بودن درمانگر در روند مصاحبه و درمان، استفاده از تکالیف خانگی و نگرش آنها به نیازها، سبک های مقابله ای و مکانیسم های دفاعی.

خلاصه ماشینی:

"جدول شماره 9 ـ مقایسه میانگینهای گروه آموزش دیده و آموزش ندیده در مهارتهای روانی ـ حرکتی شاخص آماری (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانطور که در جدول می بینیم میزان t برابر 099/1- و سطح معنی داری آن 273/0 می باشد. جدول شماره 11 ـ مقایسه میانگینهای دختران و پسران آموزش دیده در متغیر مهارتهای روانی ـ حرکتی (به تصویر صفحه مراجعه شود) با مشاهده جدول درمی یابیم که آزمون t برای مقایسه این دو گروه 372/1- است و سطح معنی داری آن 172/0 می باشد. جدول شماره 12 ـ مقایسه میانگینهای دختران و پسران آموزش ندیده در متغیر مهارتهای روانی ـ حرکتی (به تصویر صفحه مراجعه شود) بر طبق جدول آزمون t معادل 901/2- و سطح معناداری 004/0 می باشد که نشانه معنادار بودن تفاوتها است. جدول شماره 13 ـ مقایسه میانگینهای دختران و پسران آموزش دیده در سازگاری اجتماعی شاخص آماری (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول فوق می بینیم که t برابر با 993/0- و سطح معناداری 32/0 می باشد."

کلیدواژه ها:

آزادی درمانی ، طرحواره درمانی ، روان پویایی ، آسیب شناسی و درمان


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.