Skip to main content
فهرست مقالات

آلودگی به آفلاتوکسین ها و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی پس از برداشت

نویسنده:

(11 صفحه - از 47 تا 57)

مایکوتوکسین ها متابولیت های سمی تولید شده توسط برخی از گونه های جنس های قارچی از قبیل آسپرژیلوس ، پنیسیلیوم و فوزاریوم می باشند. این ترکیبات در بسیاری از گونه های جانوری و انسان، سرطان زا، جهش زا ، عامل ناقص الخلقه زایی و سرکوب کننده سامانه ایمنی هستند. انسان از طریق غذاهایی همچون شیر، غلات، حبوبات و ادویه های مختلف در معرض آفلاتوکسین و اکراتوکسین قرار می گیرد. هدف از این مطالعه تعیین محتوای آفلاتوکسین (AF) و اکراتوکسین A ( OTA) موجود درفلفل قرمز ایران (سبزوار) توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) با آشکارساز فلورسانس و با استفاده از ستون خالص ساز ایمونوافینیتی می باشد. از فاز متحرک آب- استونیتریل – متانول (60: 25 :15 ,   v / v / v)  در تعیین آفلاتوکسین ها و از فاز متحرک آب -استونیتریل- استیک اسید ( 47 :51 :2 ,   v / v / v) در تعیین اکراتوکسین A با سرعت جریان0/1 میلی لیتر در دقیقه استفاده گردید. حد تشخیص ((LOD و حد تعیین مقدار ((LOQ به ترتیب برای AFB1 و AFB2 1/0 و 3/0 میکروگرم در کیلوگرم ، برای AFG1 و AFG2 14/0 و 45/0 میکروگرم در کیلوگرم و برای OTA  15/0 و 5/0 میکروگرم در کیلوگرم بدست آمد. مقادیر متوسط بازیافت مایکوتوکسین ها 2/96-1/71  درصد بود و محدوده بازیافت هنگامی که AFB1 و AFG1 در سطح 10 میکروگرم در کیلوگرم ، AFB2 و AFG2 در سطح 2 میکروگرم در کیلوگرم و OTA در سطح 5 میکروگرم در کیلوگرم به فلفل قرمز اضافه شده بود ، برای AFB1 ، AFB2 ، AFG1 ، AFG2 و OTA به ترتیب  2/89-7/82 درصد ، 2/114-3/79 درصد ، 9/71-5/66 درصد ، 5/92-3/66 درصد و 80-1/61 درصد به دست آمد. در این تحقیق، 36 نمونه فلفل از سطح مزرعه جمع آوری و تا رسیدن به رطوبت استاندارد (حداکثر 11 درصد) در آفتاب ( با میانگین دمای روزانه 5± 25 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت نسبی محیطی  5± 35 درصد) خشک گردید. آفلاتوکسین کل در 25 نمونه (4/69 درصد) از 36 نمونه تحت آزمایش تشخیص داده شد و میزان این آلودگی 6/15-4/0 با انحراف معیار 9/3 میکروگرم بر کیلوگرم بود. از بین انواع آفلاتوکسین ها، آفلاتوکسین B1 بالاترین شیوع آلودگی را دارا بوده و در 25 نمونه از مجموع 36 نمونه یافت شد. ازنمونه های مورد آزمایش، به ترتیب هفت نمونه (5/19 درصد) و سه نمونه (34/8  درصد) دارای میزان آفلاتوکسین بالاتر از محدودیت های نظارتی اتحادیه اروپا برای AFB1 (5 میکروگرم بر کیلوگرم) و آفلاتوکسین کل (10 میکروگرم برکیلوگرم) بود. میزان  OTA نیز در شش نمونه (7/16 درصد) در مقادیر 17/2-74/0 با انحراف معیار 62/0 میکروگرم بر کیلوگرم شناسایی شد. مقادیر OTA در هیچ یک از نمونه ها بالاتر از محدودیت های قانونی مجاز نبود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.