Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر رایحه درمانی با گلاب بر شدت درد زایمان زنان نخست زا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 1049 تا 1060)

چکیده:

زمینه و هدف: اکثر زنان درد شدید و غیرقابل تحمل زایمان را تجربه می کنند. امروزه به دلیل عوارض مادری و نوزادی داروهای ضددرد، توجه به روش های غیردارویی و طب مکمل مانند رایحه درمانی جهت کاهش درد زایمان رو به افزایش است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رایحه درمانی با گلاب بر شدت درد زایمان زنان نخست زا انجام شده است. مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی بر روی 80 زن نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین اهواز در سال 1393 انجام گردید. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه مساوی کنترل و آزمون تقسیم شدند. در گروه آزمون استنشاق با گلاب در مرحله فعال زایمان انجام شد، درحالی که برای گروه کنترل اقدامات معمول صورت گرفت. شدت درد در دو گروه با استفاده از مقیاس دیداری درد یک بار قبل از مداخله و سه بار بعد از مداخله در دیلاتاسیون های 5-4، 8-6 و 10-8 سانتی متر اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون مجذور کای، آزمون دقیق فیشر و آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: بین دو گروه آزمون و کنترل از نظر شدت درد قبل از مداخله اختلاف معنی داری وجود نداشت (223/0=p). بعد از مداخله در دیلاتاسیون 6-4 سانتی متر (312/0=p) و در دیلاتاسیون 8-6 سانتی متر (300/0=p) از نظر آماری اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد، اما در دیلاتاسیون 10-8 سانتی متر (023/0=p) این اختلاف معنی دار بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد رایحه درمانی با گلاب می تواند درد زایمان را کاهش دهد، اگرچه توصیه می شود مطالعات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

کلیدواژه ها:

گلاب ، رایحه درمانی ، درد زایمان ، زﻧﺎن ﻧﺨﺴﺖ زا


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.