Skip to main content
فهرست مقالات

شناخت فطری انسان در آیه فطرت مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎20 صفحه - از 97 تا 116 )

چکیده:

در آﯾﻪ 30 از ﺳﻮره روم ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ »ﻓﻄﺮت« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻄﺮی ﺑﻮدن ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻄﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ و آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دارد. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ دارد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﻄﺮی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و آﯾﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺷﺎره دارد. اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻔﺮدات و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﯾﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه، ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﯽ آﯾﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ از آن ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪه اﺳﺖ. ادﻋﺎی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آﯾﻪ اراﺋﻪ داد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﺮراﺳﺖ و روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﻇﺎﻫﺮ آﯾﻪ و در ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪای ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ، اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻨﯽ ﮐﻪ در آﯾﺎت و رواﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه، ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻧﺴﺎنﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻖﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ، ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﻄﺮت اﻻﻫﯽ و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ روی ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ آن را درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ. اﯾﻦ آﯾﻪ، اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻮد، دو ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن را، ﮐﻪ ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﮕﺎری او در ﮔﺮو اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ اﺳﺖ، ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ: ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺮدن ﻧﻬﺪ؛ و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻖ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ.

خلاصه ماشینی:

با اينکه اين شناخت مخالفاني دارد، اما به نظر ميرسد که آگاهي نسبت به وظيفه تسليم حقيقت بودن يکي از آگاهيهاي فطري انسان است و آيه فطرت به همين اشاره دارد. مصباح ٥١٣١: ٠٨ Knowledge 99 شناخت فطري انسان در آيه فطرت ٩٩ عبدالرحيم سليماني «پس روي خويش را به سوي دين يکتاپرستي فرا دار، در حالي که از همه کيشها روي برتافته و حقگرا ميباشي، به همان فطرتي که خدا مردم را بر آن آفريده است ... کاپلستون، ٥١٧٨، ص ٠٠-٣١ Knowledge 101 شناخت فطري انسان در آيه فطرت ١٠١ عبدالرحيم سليماني در ميان فلسفه اخلاق کساني که شهودگرا ناميده ميشوند بر اين باورند که برخي از مفاهيم اخلاقي شهودي و غير قابل تعريف هستند و ساير مفاهيم اخلقي بر اساس آنها تعريف ميشوند و ما راه ديگري براي شناخت مفاهيم اخلقي نداريم. مطهري، پيشين، ص ٢٨٣ Knowledge 103 شناخت فطري انسان در آيه فطرت ١٠١ عبدالرحيم سليماني فطري دارد چرا در کودکي ندارد، و نه بايد گفته شود که اگر انساني در غاري جداي از اجتماع زندگي کند احتمالً اين شناختها را ندارد. Innate Natural Knowledge and Guidance of the Man in ١٠٤ Abdorrahim Soleimani پي آن است که بگويد برخلف برداشت مشهور، از آيه معروف فطرت )روم/30(، تنها اين شناخت دوم، يعني »ضرورت تسليم حقيقت بودن« فطري انسان است. طباطبايي، ٥١٣١،َيل آيه فوق Knowledge 107 شناخت فطري انسان در آيه فطرت ١٠١ عبدالرحيم سليماني اما در اينجا قول چهارمي هم وجود دارد و آن اينکه عبارت »فطرت الله ...

کلیدواژه ها:

انسان ، اسم ، دن ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻄﺮی ، آﯾﻪ ﻓﻄﺮت ، ﺣﻖﭘﺮﺳﺘﯽ


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.