Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شرایط بهینه جوانه‌زنی و میزان افدرین گیاه افدرا (Ephedra major

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 29 تا 38)

ارمک (Ephedra major) درختچه‌ای دوپایه متعلق به خانواده افدراسه است. امروزه مشخص شده است که بیشترین اثرات درمانی ارمک مربوط به آلکالوئیدهای افدرین است که در ساقه‌های سبز تجمع می‌یابد. هدف از این تحقیق بررسی جوانه‌زنی گیاه ارمک در شرایط گلخانه و میزان الکالویید کل و افدرین آن است. بذرهای گیاه از ارتفاعات بجنورد جمع‌آوری و بر روی کاغذ صافی مرطوب و محیط موراشیگ و اسکوگ(MS) تحت دو شرایط کنترل و تیمار سرما کشت شدند. نتایج نشان داد که تیمار سرما اثر معنی داری بر جوانه‌زنی بذرها ندارد. به منظور تعیین شرایط بهینه جوانه‌زنی، آزمایش دیگری در قالب طرح بلوک‌های کاملا تصادفی با شش تیمار بستر کشت (خاک جنگل، خاک جمع آوری شده از منطقه بجنورد، مخلوط خاک جنگل و خاک بجنورد، کوکوپیت، کمپوست و ماسه) و با چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی به ترتیب در خاک جنگل(90%) و در بستر کمپوست(8%) مشاهده می‌شود. همچنین گیاهچه‌های رویش یافته در خاک جنگل بیشترین طول ریشه و ساقه و وزن خشک و تر ساقه و ریشه را نشان دادند. از طرفی دیگر میزان الکالویید کل در ساقه گیاهان 5 ماهه ارمک رشد یافته بر روی خاک جنگل 04/1 میلی‌گرم بر گرم وزن خشک بوده در حالی‌که در ریشه مقدار الکالویید کل 04/0 میلی‌گرم بر گرم وزن خشک است. نتایج حاصل از HPLC نیز نشان داد در حالیکه میزان افدرین در ریشه بسیار ناچیز است، میزان افدرین در ساقه 04/0 میلی‌گرم بر گرم وزن خشک است

خلاصه ماشینی:

"بررسی جوانه‌زنی بذر در خاک: توجه به درصد پایین تولید گیاهچه‌های ارمک بر روی کاغذ صافی مرطوب و محیط کشت MS، جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌ در بسترهای مختلف خاک بجنورد، خاک جنگل، مخلوط خاک جنگل و خاک بجنورد، کوکوپیت، کمپوست و ماسه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نتایج نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین وزن تر ساقه گیاهچه‌های رشد یافته در مخلوط خاک جنگل و بجنورد با گیاهچه‌های رشد یافته در جدول 1- تجزیه شیمیایی نمونه خاک منطقه رویش گیاه و خاک سطحی جنگل نهارخوران گرگان (عناصر مورد بررسی به درصد بوده و میزان EC خاک ds/m می‌باشد). (رجوع شود به تصویر صفحه) جدول 2- درصد جوانه‌زنی بذر و تولید گیاهچه ارمک بر روی کاغذ صافی مرطوب و محیط کشت پایه MS در شرایط بدون و با تیمار سرما (رجوع شود به تصویر صفحه) شکل 1- رشد گیاه ارمک در بسترهای مختلف: a) بذر ارمک، b)بذر جوانه زده، c)گیاهچه‌های یک ماهه‌ سبز و سفید در بستر کوکوپیت، d)گیاهچه‌های یک ماهه سبز وسفید رشدیافته در خاک جنگل و e) گیاهان پنج ماهه رشدیافته در خاک جنگل. نتایج حاصل از مقایسه میانگین میزان آلکالویید در گیاهان کشت شده در خاک جنگل با استفاده از آزمون T نشان داد که بین میانگین الکالویید کل در دو اندام ریشه و ساقه در سطخ یک (رجوع شود به تصویر صفحه) شکل3- میزان آلکالوئید کل در ساقه و ریشه گیاه ارمک (Ephedra major) هر ستون نشان‌دهنده میانگین داده‌ها ± انحراف معیار است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.