Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی معناشناختی مفهوم مشیت از دیدگاه قرآن کریم تدوین چارچوب مفهومی برای فرایند عمل مشاوره مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 1 تا 16)

چکیده:

هدف این پژوهش مطالعه معنا شناختی واژه مشیت به عنوان یکی از اساسی ترین واژه های کلیدی قرآن کریم می باشد. مطالعه معناشناختی واژه مشیت به ما کمک می کند تا به نقش و جایگاه این مفهوم در ترسیم شبکه معنایی کلمات قرآن کریم دست پیدا کنیم. موضوع. این مفهوم به ما کمک می کند تا از آن به عنوان یکی از ساختارهایی بهره گیریم که می تواند به منزله راهنما در شکل دهی به فعالیت های ما نقش آفرینی کند. هر فعالیتی از این منظر از دریچه مشیت می تواند نگریسته شود و در شکل دهی به یک شیء منجر شود. فرایند مشاوره و عملی که در این فرایند ساخته و پرداخته می شود، موضوع بررسی حاضر قرار گرفته است. روش. این بررسی نحوه ای از مطالعه معناشناسانه زبان است که ماهیت و ساختار معنای زبانی را آشکار می سازد؛ در این چشم انداز، هر قوم و ملت و دینی حرف های اساسی و جهان بینی خود را بر بنیاد کلمات کلیدی خویش استوار می کند. در همین راستا، معناشناسی قرآنی به کشف جهان بینی قرآن و نحوه نگرش قرآن به جهان هستی و موجودات و مخلوقات عالم کمک می رساند یافته ها. بررسی معناشناختی مشیت نشان داده است که این واژه به عنوان یکی محوری ترین واژه های قرآنی در ترسیم جهان بینی قرآن، بیش از بیان یک خواست و تمایل ساده در ایجاد چیزی، آن را به عنوان برنامه ای کلان در خلقت در نظر گرفته شده است؛ در این چشم انداز مشیت برنامه کلان و قانون اساسی در آفرینش است که جهان و اشیاء عالم را ، از مرحله خواستن و طراحی تا مرتبه ساختن و تحقق بیرونی، مرحله به مرحله)از مرحله مشیت تا مرحله اجل( شکل داده و محقق کرده است.بحث. مشیت یکی از مهمترین مقولاتی که در ترسیم چگونگی خلق جهان و مخلوقات عالم به کار رفته، به دو صورت فعلی )شاء( و اسمی) شیء( و در یک معنا به کار رفته اند. به لحاظ مفهومی مشیت به خواست و تمایلی اشاره می کند که خلق جهان را هدف خویش قرار داده است؛ این خواست به لحاظ مصداقی، شیء نامیده می شود. در این چارچوب شیء عبارت است از هرچیزی)موضوع، رابطه و حکم و یا عملی( که مشیت در آن اعمال شده و تحقق یافته است. این مفهوم این قابلیت را دارد تا در هر برنامه عمل و از جمله در فرایند عمل مشاوره به کار بسته شود

The aim of this study was examining the semantics of the word providence as one of the most important key word is Holy Quran. Semantics of the word helps us to study the role of this concept to grasp and achieve semantic network of providence. Providence is one of the most important issues that illustrate according to it how to create the world and the creatures in the universe. This concept helps us to use it as one of the structures that can serve as a guide in shaping our activities. Any activity from this perspective can be viewed from the perspective of the instrument and can lead to an object in shaping it. The process of consultation and practice that has been developed and addressed in this process is the subject of this review. In the Holey Quran, God's providence has been used to both as a verb that is doing some things and used in a name that is sharing to the things. In this framework, the Thing is anything (subject, relationship, judgment or practice) that the providence has been applied and realized. This concept has the capability to operate in each program.Conceptually Providence points out all of the creation in the world. In this context, all of the objects (the relationships ,judgments , operations and subjects) are things that is created by providence .A semantic study of God's providence has also shown that this word as one of the most pivotal Quran words in drawing the Quran world view, intended as a program of macro creation more than express a desire simply to create something.

خلاصه ماشینی:

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه پیام نور تهران"/> تاریخ پذیرش : ٩٦/٩/٢٦ چکیده هدف این پژوهش مطالعه معنا شناختی واژه مشیت به عنوان یکی از اساسی ترین واژه های کلیدی قرآن کریم می باشد. مطالعه معناشناختی واژه مشیت به ما کمک می کند تا به نقش و جایگاه این مفهوم در ترسیم شبکه معنایی کلمات قرآن کریم دست پیدا کنیم . در این پژوهش ، تلاش شده است تا در مطالعه و بررسی هم زمانی واژه مشیت ، روابط و پیوندهای جانشینی و هم نشینی واژه مشیت ، در حوزه فرایند عمل مشاوره بررسی شود. در انجام این پژوهش با استفاده از روش اسنادی تکیه بر روی خود آیات قرآن و استخراج واژه های هم نشین و جانشین و با بررسی نظام معنایی آن ها و رجوع به کتب لغت و منابع تفسیری، واژه مشیت و مفاهیم وابسته آن بررسی شده است . پس از مرحله اذن است که عالم خلق می شود و مشیت در این مرحله صورت بیرونی و خارجی پیدا می کند. از این منظر مهم ترین کار مشیت شاکله سازی در شیئیت بخشیدن به هر آن چیزی است که در جهان می خواهد صورت پیدا کند و محقق شود. صاحب التحقیق اضافه می کند، برای آن که چیزی طبق مشیت در جهان خارجی محقق شود، لازم است ، موردتوجه قرار گیرد، تصور شود، به آن میل و رغبت پیدا شود و آنگاه تحقق یابد.

کلیدواژه ها:

اراده ، شیء ، مشیت ، رب ، رابطه همزمانی زبان ، پیوند های همنشینی وجانشینی ، فرایند عمل مشاوره

Synchronic and Diachronic relationships ، Syntagmatic and Paradigmatic axis ، The counseling process ، semantics ، will ، Providence ، Thing


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.