Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر فعالیت هوازی بر سایتوکین ضد التهابی اینترلوکین-10(IL-10)، رادیکال آزاد نیتریک اکساید (NO)، خستگی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 51 تا 62)

سابقه و هدف: مولتیپل‌اسکلروزیس (MS) شایع‌ترین بیماری سیستم عصبی مرکزی است. این بیماری اثرات منفی بر سلامت جسمی و روانی دارد. سایتوکین ها و رادیکال‌های آزاد نقش مهمی در پاتوژنز این بیماری دارند و مهمترین هدف مداخلات درمانی می‌باشند. فعالیت ورزشی منظم افت عملکردی مرتبط با بیماری MS را کاهش می‌دهد. اما تاثیر ورزش بر سایتوکین ها و رادیکال های آزاد مرتبط با فعالیت در این بیماری به طور کامل مشخص نشده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر 8 هفته فعالیت ورزشی هوازی بر سطح IL-10،NO ،خستگی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به MS بود. مواد و روش‌ها:30 زن مبتلا به MS با میانگین سن 6.97 ± 30.11 سال و شدت بیماری(EDSS) کمتر از 3 به طور داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند.آزمودنی‌ها بصورت تصادفی به دو گروه ورزش (n=15) و کنترل (n=15) تقسیم شدند. گروه تمرین برنامه ورزش هوازی را 3 روز در هفته و به مدت 8 هفته اجرا کردند. نمونه‌گیری‌های خونی در سه مرحله(هفته 0، پایان هفته چهارم و پایان هفته هشتم) و تکمیل پرسشنامه‌ها در دو مرحله قبل و بلافاصله بعد از اتمام آخرین جلسه تمرین انجام شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل کوواریانس با اندازه‌گیری‌های تکراری، تحلیل کوواریانس و تی مستقل در سطح معنا داری p≤0.05 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که پس از 8 هفته فعالیت هوازی NO در گروه تمرین کاهش معنی‌دار یافت (p≤0.05). IL-10 گروه تمرین پس از 8 هفته در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی دار داشت (p≤0.05). خستگی در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل پس از 8 هفته فعالیت کاهش معنی دار و کیفیت زندگی افزایش معنی دار داشت (p≤0.05). نتیجه‌گیری: فعالیت ورزشی هوازی با شدت کم تا متوسط (40 تا 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) و متناسب با توانایی بیماران MS به‌گونه‌ای که باعث تشدید علائم بیماری از جمله حساسیت گرمایی و خستگی نشود، می‌تواند از طریق بهبود خستگی،کیفیت زندگی و افزایش سایتوکین‌های ضدالتهابی مانند IL-10 و همچنین کاهش رادیکال‌های آزاد از جمله NO برای بیماران MS مفید باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.