Skip to main content
فهرست مقالات

پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان بر اساس بخشودگی و معنا در زندگی با توجه به نقش واسطه‌ای عواطف مثبت و منفی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 167 تا 196)

پژوهش حاضر از نوع توصیفی با طرح همبستگی است و با هدف پیش‌بینی بهزیستی روانشتاختی دانشجویان بر اساس بخشودگی و معنا در زندگی با توجه به نقش واسطه‌ای عواطف مثبت و منفی انجام گرفته است. بدین منظور بر آساس قرمول کوکران تمداد ۳۷۷ نفر از دانشجویان دانشگاه کاشان با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شده و به پرسشنامه‌های بخشودگی (حشام و همکاران، ۱۳۸۹)، معنا در زندگی (استیگر، ۲۰۰۶ )عاطفه مثبت و منفی (واتسون و همکاران، ۱۹۸۸) و بهزیستی روانشناختی ریف (۱۹۸۹) پاسخ دادند. نتایچ SEM از طریق نرم افزار ایموس-۲2 نشان داد بخشودگی و معنا در زندگی می‌توانند به‌طور معناداری بهزیستی روانشناختی دانشجویان را پیش‌بیتی‌کنند و عاطفه مثبت و منفی دارای نقش میانجی‌گر در رابطه بخشودگی و معتا در زندگی با بهزیستی روانشتاختی هستند. با توجه به شاخص‌های الگوسازی می‌توان استدلال کرد که مذل آرایه شده از برازش خوبی برخوردار بوده و انطباق مطللوبی بین مدل ساختاری شده با داده‌های تجربی فراهم گردیده است. در این الگو: تمام وزن‌های رگرسیونی از نظر آماری معتادار بوده و را تبیین کردند. نتایج تلوی‌حا آن به افزایش عاطفه مثبت و پیش‌بینی کننده الگوء ۰/۷۷ از واریانس بهزیستی روان متغیرهای نشان می‌دهد از طریق افزایش سطح بخشودگی و معنا در زندگی میت کاهش عاطفه منفی و از این طریق بهبود بهزیستی روانشناختی دانشجویان کمک نمود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.