Skip to main content
فهرست مقالات

علل انتخاب بیمارستان های آموزشی شهر یزد جهت درمان توسط بیماران در سال 1395

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 81 تا 90)

مقدمه : با توجه به نقش بیمارستان ها در ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه ، ارزیابی مهم ترین عواملی که ممکن است در مراجعه یا عدم مراجعه بیمار به بیمارستانی موثر باشد میتواند در بررسی نقاط قوت و ضعف بیمارستان ها جهت جذب بیماران مفید باشد. لذا در این پژوهش عوامل موثر درانتخاب بیمارستان های اموزشی شهر یزد توسط بیماران را بررسی نمودیم . روش پژوهش : مطالعه حاضر، تحلیلی و از نوع مقطعی میباشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل بیماران بستری شده در بیمارستان های اموزشی شهر یزد و نمونه پژوهش شامل ٢٢٦ نفر از بیماران میباشد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصات فردی بیمار و تعیین میزان تاثیر عوامل مختلف در انتخاب بیمارستان ها استفاده شد. برای انالیز داده ها، از نرم افزار SPSS16 و از آزمون های آماری kruskal-wallis و Mann-whitneyو t-test و Anova استفاده گردید. یافته ها: ازبین ٣ بیمارستان ، در بیمارستان شهید صدوقی"عوامل مربوط به پزشک معالج " با میانگین (٣.١٣±١٥.٢٧) و"عوامل شخصی "با میانگین (٣.١٧±١٢.٠٦) و در بیمارستان شهیدرهنمون "عوامل مربوط به پرستار"با میانگین (٢.٠٥±٧.١٤) و "عوامل مربوط به بیمارستان " با میانگین (٣.٤٧±١٦.١٨) و در بیمارستان افشار"عوامل مربوط به پزشک معالج بامیانگین (٢.٨٢ ± ١٤.٧٨) و"عوامل مربوط به بیمارستان " با میانگین (٣.٣٠± ١٤.٩٧) بیشترین نقش را درانتخاب داشته است . نتیجه گیری: بیمارانی که بیمارستان های اموزشی شهر یزد را برای بهبود وضعیت سلامت خود انتخاب کردند عنوان کردندکه عوامل مربوط به بیمارستان مهم ترین عامل در انتخاب بیمارستانشان میباشد و عوامل مربوط به پزشک معالج و عوامل شخصی به ترتیب نقش مهمیرا ایفا میکنند. یافته های این مطالعه میتواند مورد استفاده و کاربرد دست اندرکاران نظام سلامت کشور جهت برنامه ریزی، سازماندهی و ارزیابی خدمات مراقبت سلامت باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.