Skip to main content
فهرست مقالات

ادراک اعضای هیئت علمی از حرفه ای بودن در نظام آموزش عالی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 1 تا 24)

هدف اصلی این پژوهش بررسی ادراک اعضای هیئت علمی از حرفه ای بودن در نظام آموزش عالی ایران بود. در این پژوهش که با رویکرد کیفی انجام شد، مشارکت کنندگان اعضای هیئت علمی گروههای مختلف آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. تعیین حجم نمونه بر مبنای اشباع نظری و مصاحبه با 17 مشارکت کننده صورت پذیرفت. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته با مراعات اصول اجرای مصاحبه و با تاکید بر اصول اخلاقی انجام شد. برای تحلیل مضمونها و مفاهیم از تحلیل خرد ترکیبی استفاده شد که ترکیبی از کدگذاری باز و کدگذاری محوری است. یافته ها به شکل نوآورانه ای ادراک اعضای هیئت علمی از حرفه ای بودن را نشان داد. از این منظر، عضو هیئت علمی دارای 6 تعهد آموزشی، پژوهشی، ارتباطی، اخلاق حرفه ای، شخصیتی و سازمانی و 14 وظیفه است. در تعهد آموزشی وظیفه های شایستگیهای ویژه، قابلیتهای فناورانه، قاعده مند ساختن آموزش و در تعهد پژوهشی وظیفه ارتقای اعتماد به نفس حرفه ای در تولید علم ناب و در تعهد ارتباطی وظیفه های در معرض بودن و توسعه چند وجهی ارتباطات و در تعهد اخلاقی وظیفه تابعیت از ارزشهای دانشگاهی به منزله توصیف کننده های سلامت رفتار و در تعهد شخصیتی وظیفه فراگیری نیازهای غالب و در تعهد سازمانی وظیفه فهم سازمانی، مهم ترین نشانه های حرفه ای بودن عضو هیئت علمی تشخیص داده شدند.

خلاصه ماشینی:

"از جمله پژوهشهای انجام شده در کشـور ایـران در خصـوص موضـوعات مرتبط با شایستگیها و رشد حرفه ای اعضای هیئت علمی، پژوهش نظرزاده و همکاران ,Nazarzadeh) (٢٠١٦ ,Zaker Salehi &Zare, PoorKarimi, Abel با عنوان "شایستگیهای اعضای هیئت علمی در تعاملات بین المللی" است که آنها این شایستگیها را به شایستگی میان- فرهنگی، شایستــگی ارتبــاطات بین المللی و شایســتگی کارگـــروهی تقســـیم کـــردهانـد. حسنی (٢٠١٤ ,Hassani) شایستگیهای محوری اعضای هیئت علمی را در چهار بعد: شایستگی آموزشی (رضایت دانشجویان از نحوه تدریس استادان، داشتن بیان گیرا و مؤثر استادان در ارائه مطالب درسی و استفاده از منابع علمی و به روز در تدریس و میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط استادان)، شایستگی پژوهشی (مشارکت دانشجویان در کار پژوهشی، رعایت اخلاق حرفه ای در پژوهش )، شایستگی ارتباطی (داشتن روابط صمیمانه با همکاران، درک مشکلات دانشجویان، داشتن رفتار منصفانه در ارزشیابی، الگوی اخلاقی بودن) و شایستگی مدیریتی (کنترل و مدیریت رفتارهای مزاحم و مخل در کلاس و جلب تمرکز دانشجویان) عنوان کرده است . در پژوهش زاهدی و بازرگان & Zahedi) (٢٠١٤ ,Bazargan نیازهای حرفه ای اعضای هیئت علمی در چهار حوزه آموزشی (توانمندی در روشهای تدریس و آشنایی با سبکهای مختلف یادگیری)، پژوهشی (مهارت نوشتاری تخصصی، مدیریت پروژه تحقیق و مهارت انتشار نتایج تحقیق )، اجرایی (مهارت رهبری اثربخش و مدیریت اجرایی) و مهارتهای ارتباطی (ارتباطات شفاهی و نوشتاری، مدیریت زمان، مدیریت استرس و شناخت نقش خود و محیط کاری) عنوان شده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.