Skip to main content
فهرست مقالات

روایی و پایایی مقیاس کامیابی در دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 1396

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 1013 تا 1024)

زمینه و هدف: کامیابی (Thriving) مجموعه ای از عملکردهای مثبت انسان در زمینه روانی، فیزیکی و اجتماعی تعریف شده است که با بهزیستی روان شناختی همراه است. به دلیل نقش بهزیستی روان شناختی در عملکرد تحصیلی، موفقیت تحصیلی، دستیابی به اهداف شخصی و کاهش غیبت در دانشجویان، سنجش این متغیر حائز اهمیت می باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی مقیاس کامیابی در دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 1396 بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 97-1396 بود. از کل افراد حاضر 120 دانشجو به روش در دسترس انتخاب شدند. به منظور بررسی تحلیل مواد مقیاس، از همبستگی نمره های هر سوال با نمره کل استفاده شد. جهت بررسی روایی همگرایی، از ضریب همبستگی Pearson بین نمرات مقیاس کامیابی (Brief Inventory of Thriving; BIT) و مقیاس رضایت از زندگی (Satisfaction With Life Scale; SWLS) و برای بررسی روایی واگرایی، از ضریب همبستگی بین نمرات مقیاس کامیابی و مقیاس اضطراب، افسردگی، استرس(Depression، Anxiety، Stress Scale; DASS-21) استفاده شد. یافته ها: همبستگی گویه ها با نمره کل در تمام موارد معنی دار و در دامنه 36/ 0 تا 70/ 0 قرار داشت. نتایج تحلیل عوامل مقیاس نیز حکایت از وجود یک عامل داشت (001/0p<). ضریب آلفای کرونباخ 84/ 0 و ضریب پایایی تنصیفی 74/ 0 به دست آمد. بین میانگین نمرات دانشجویان دختر و پسر در مقیاس مورد مطالعه، تفاوتی مشاهده نشد (846/ 0 =p). نتیجه گیری: یافته ها بیانگر روایی و پایایی قابل قبول مقیاس کامیابی در جامعه دانشجویان بود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.