Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی های جدا شده از موارد اسهال گوساله های زیر یک ماه در دامداریهای اطراف شهرستان گرمسار

نویسنده:

هدف از این تحقیق جدا سازی اشریشیا کلی از موارد اسهال گوساله ها ی زیریک ماه و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه ها نسبت به آنتی بیوتیک های1 روزه مبتلا به اسهال که آنتی - رایج بود. در این تحقیق از گوساله های 30بیوتیک دریافت نکرده بودند نمونه مدفوع اخذ گردید و روی محیطهای تشخیصی آنتروباکتریاسه کشت داده شد. بر روی سویه های E. coli جدا شده آزمایش آنتی بیوگرام به روش انتشار دیسک(کربی بائر)انجام شد تا میزان حساسیت E. coli جدا شده نسبت به آنتی بیوتیکهای مورد استفاده در اسهال گوساله ها مشخص گردد. از 124 رأس گوساله مورد مطالعه از 70 مورد15 %) پروتئوس، / %56/45 ) اشریشیاکلی جداشد. سایر موارد شامل 19 مورد( 3 )15 %) بدون عامل / 12 %) با عامل باکتریایی نامشخص و 19 مورد ( 3 / 16 مورد( 9باکتریایی بود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که شیوع اسهال در گروه39 % بیش از سایر گروهها میباشد. اما اگر چه شیوع / 22 روز با 5 - سنی 3022 روز کمتر است - 27 % از گروه سنی 30 / 1 روز با 43 - اسهال در گروه سنی 764 % از / ولی نقش بیماری زائی اشریشیاکلی در بروز اسهال در این گروه با 7سایر گروهها بیشتر است. نتایج آنتی بیوگرام نیز بیانگر مقاومت اشریشیا کلیهای جدا شده نسبت به اکثر گروههای آنتی بیوتیکی بود ولی نسبت به آنتیبیوتیکهای خانواده کینولون حساسیت خوبی نشان دادند. میزان حساسیت به51 % بود. بیشترین / 81 %، جنتامایسین 4 / 91 %، فلومکوئین 42 / انروفلوکساسین 5میزان مقاومت نسبت به پنی سیلین وتایلوزین ( 100 % )دیده شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.