Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر پوسچرهای مختلف کاری بر عملکرد شناختی دانشجویان مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (9 صفحه - از 269 تا 277)

چکیده:

هدف: برای انجام فعالیت در محیط کار پوسچرهای مختلفی وجود دارد که می تواند بر عملکرد افراد تاثیر بگذارد. در محیط کار اداری، اغلب از پوسچرهای نشسته استفاده می شود. پوسچرهای نشسته نامطلوب و ناخواسته، علاوه برایجاد خستگی عضلانی و احساس ناراحتی در ستون فقرات، سبب اعمال بار ذهنی می شود. پوسچر نامطلوب و ناخواسته سبب بروز خطای انسانی و تاخیر در فرایند پردازش اطلاعات می شود. در تحقیقات اخیر ارتباط میان پوسچر استاتیک و عملکرد شناختی مانند زمان واکنش به محرک های شنیداری نشان داده شده است. در میان پژوهش ها، مطالعه ای که تاثیر هم زمان پوسچر ایستاده و نشسته را بر عملکرد شناختی بررسی کرده باشد، وجود ندارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی عملکرد شناختی هنگام اجرای وظایف در سه پوسچر مختلف کاری استاتیک ایستاده استاندارد، نشسته استاندارد و نشسته انتخابی بوده است. روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت نیمه تجربی، روی ۲۹ نفر از دانشجویان سالم با طیف سنی ۲۰ تا ۳۰ سال صورت گرفت. نمونه گیری به صورت غیراحتمالی انجام شد. همه آزمودنی ها فرم موافقت آگاهانه را تکمیل کردند. نداشتن اختلالات اسکلتی عضلانی، نداشتن بیماری های قلبی، نداشتن سابقه جراحی در بخش های مختلف ستون فقرات و نداشتن اختلالات افسردگی و اضطراب ازجمله معیارهای ورود به مطالعه بود. به منظور تعیین میزان افسردگی و اضطراب از پرسش نامه سنجش افسردگی و اضطراب بک استفاده شد. کمیته اخلاقی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی این مطالعه را تایید کرد. شرکت کنندگان در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در شرایط آزمایشگاهی و روی ایستگاه کاری اداری به اجرای آزمون استروپ پیچیده (۹ تا ۱۲ دقیقه تایپ به مدت ۵ دقیقه) پرداختند. پوسچرهای بررسی شده ازجمله معمول ترین پوسچرهای به کارگرفته شده در محیط اداری بودند. به منظور بررسی تاثیر پوسچرهای ایستاده استاندارد، نشسته استاندارد و نشسته انتخابی بر متغیرهای وابسته مانند کل زمان آزمون، زمان واکنش به محرک های همخوان و ناهمخوان، تعداد کلمات تایپ شده و تعداد اشتباهات تایپی، از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد. همچنین برای بررسی تفاوت موجود در هر یک از گروه ها، از آزمون تی زوجی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد متغیر زمان واکنش و دقت آزمودنی ها تحت تاثیر پوسچرهای کاری است (۰/۰۰۱=P). نتایج تجزیه وتحلیل تعقیبی گویای اختلاف معنی دار در مدت زمان واکنش میان دو وضعیت بدنی نشسته انتخابی و نشسته استاندارد (۰/۰۰۱=P)، نشسته انتخابی و ایستاده استاندارد (۰/۰۴۳=P) و نشسته استاندارد و ایستاده استاندارد (۰/۰۰۱=P) است. با درنظرگرفتن میانگین مدت زمان واکنش برای محرک های همخوان و غیرهمخوان، مشخص شد که زمان واکنش در پوسچر نشسته استاندارد (M=۶۲۸/۶۷ms) در مقایسه با پوسچر نشسته انتخابی (M=۶۸۹/۴۱ms) و پوسچر ایستاده استاندارد (M=۶۷۵/۱۶ms) کمتر است. همچنین بین سه پوسچر مطالعه شده از نظر تعداد اشتباهات تایپی اختلاف معنی داری وجود داشت (۰/۰۰۱=P) . میانگین تعداد اشتباهات تایپی و خطاهای نگارشی در شرایط وضعیت بدنی نشسته استاندارد نسبت به دیگر وضعیت ها کمتر بود ( ۰/۵۸=P). نتیجه گیری : نتایج این مطالعه نشان داد عملکرد شناختی تحت تاثیر پوسچر قرار می گیرد. در میان پوسچرهای کاری بررسی شده در این مطالعه، پوسچر نشسته استاندارد از همه بهتر بود. پوسچر نشسته استاندارد می تواند به بهبود عملکرد شناختی در محیط کار منجر شود.

Objective: Individuals performance at the workplace is affected by different adopted postures. Sitting postures are mostly used during office work. Improper sitting postures may cause muscle fatigue and discomfort in the spine and also result in mental workload. Poor posture may result in human errors and delay in information processing. Previous studies have demonstrated the relationship between static sitting postures and cognitive factors such as reaction time to an auditory stimulus. Also، some recent studies have demonstrated the effect of static postures on cognitive performance. To our knowledge، none of the studies had considered the sitting and standing postures effects on cognitive performance simultaneously. The aim of this study was to evaluate cognitive performance during three different static working postures: standard sitting، standing، and self-selected sitting postures. Materials & Methods: This semi-experimental design study was conducted on the twenty-nine healthy students (aged 20-30 years). The non-probability sampling method was selected. All participants provided their written informed consent. Participants with no musculoskeletal disorders، heart disease، spine surgery، and history of depression and stress were selected. Their depression status and level of stress were measured using Beck questionnaire. The study was approved by the Ethics Committee of University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. Subjects performed complex Stroop test and typing activity in an office-like laboratory setting at the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. Stroop test lasted about 9-12 minutes، and a typing task was also designed for approximately 5 minutes for all subjects. Three random postures were selected based on common postures used in the office. The effects of the postures (standard standing، standard sitting، and self-selected sitting posture) on dependent variables such as total test duration and reaction time to congruent and incongruent stimulus، number of typing words and number of typing error were assessed with Repeated Measures ANOVA. To examine the differences between groups، the paired t-test was used. Results: The results demonstrated that reaction time measure and number of typing error (accuracy) were affected by postures (P=0.001). Post hoc analysis demonstrated that reaction time was significantly different between self-selected sitting posture and standard sitting posture (P=0.001)، self-selected sitting posture and standard standing posture (P=0.043)، standard sitting posture and standard standing posture (P=0.001). With considering the average amount of reaction time to congruent and incongruent cases، it was observed that there is less reaction time in the standardized sitting posture (M=628.67 ms) compared to the self-selected sitting posture (M=689.41 ms) and standard standing posture (M= 675.16 ms). Also، among the three postures studied a significant difference was observed in the number of typing error words (P=0.001). The number of typing error (accuracy) was lower in this posture compared to the two other postures (M=1.58). Conclusion: This study demonstrates that cognitive performance is affected by working postures. This study demonstrates that standard sitting posture is the best posture. Therefore، it is recommended that sitting posture can help in increasing cognitive performance in the workplace.

کلیدواژه ها:

زمان واکنش ، توجه انتخابی ، عملکرد شناختی ، پوسچر ، فعالیت استاتیک

reaction time ، Static work ، posture ، Selective Attention ، Cognitive Performance


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.