Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه حمایت اجتماعی و جهت گیری مذهبی با رضایت از زندگی در سالمندان

نویسنده:

(9 صفحه - از 53 تا 61)

اهداف سالمندشدن جمعیت پدیده‌ای رو به افزایش است. در این سنین کاهش روابط اجتماعی بر نحوه زندگی و میزان رضایت از زندگی تاثیر می‌گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی و جهت‌گیری مذهبی با رضایت از زندگی در سالمندان انجام شد. مواد و روش ها روش این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی سالمندان ساکن در خانه سالمندان شهرکرمانشاه در سال 1395 بود که 126 نفر (میانگین76 /69 و انحراف استاندارد 9) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری شامل پرسش‌نامه‌های حمایت اجتماعی فیلیپس و همکاران (1986)، جهت‌گیری مذهبی آلپورت و راس (1967) و رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985) بود. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون هم‌زمان و نرم‌افزارآماری SPSS استفاده شد. یافته ها نتایج بیانگر آن است که بین متغیر جهت‌گیری مذهبی با رضایت از زندگی در سطح 05/0P< رابطه وجود داشت و بین جهت‌گیری مذهبی بیرونی با رضایت از زندگی 077/0، جهت‌گیری درونی با رضایت از زندگی 249 /0 در سطحP>0/05 همبستگی وجود داشت. میزان ارتباط جهت‌گیری درونی با حمایت اجتماعی 708 /0 و جهت‌گیری بیرونی با حمایت اجتماعی 374 /0 در سطح P>0/05 بود. بین حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی رابطه وجود نداشت. جهت‌گیری مذهبی درونی، جهت‌گیری مذهبی بیرونی و حمایت اجتماعی قادر به پیش‌بینی واریانس رضایت از زندگی بود (R2=11%) نتیجه گیری با توجه به نیازی که سالمندان به حمایت اطرافیان دارند، با افزایش حمایت اجتماعی از این افراد و پایبندی آن‌ها به گرایش‌های مذهبی می‌توان برای ارتقای رضایت از زندگی آن‌ها گامی موثر برداشت.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.