Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر آموزش مولفه های هوش معنوی بر میزان اضطراب مرگ در سالمندان

نویسنده:

(11 صفحه - از 113 تا 123)

اهداف این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مولفه های هوش معنوی بر میزان اضطراب مرگ در سالمندان مقیم سرای سالمندان شهر سنندج انجام شد. مواد و روش ها روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی افراد ساکن سرای سالمندان در شهر سنندج در نیمه اول سال 1395 تشکیل داده اند. از این جامعه آماری و از بین کسانی که در مقیاس اضطراب مرگ نمره بالایی دریافت کرده بودند، 20 نفر به شیوه در دسترس انتخاب و در دو گروه 10 نفری (گروه آزمایش و گروه کنترل) جایگزین شدند. مقیاس اضطراب مرگ کالت-لستر (1969) به عنوان پیش آزمون روی آزمودنی ها اجرا شد. سپس گروه آزمایشی مداخله مبتنی بر رویکرد آموزش، مفاهیم هوش معنوی را در هشت جلسه به مدت 90 دقیقه دریافت کردند. طی این مدت گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای را دریافت نکردند. بعد از اتمام جلسات مداخله، پس آزمون روی آزمودنی ها اجرا شد. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس یک راهه و چندراهه و ازطریق نرم افزار spss-22 تحلیل شدند. یافته ها میانگین و انحراف معیار سنی گروه آزمایش 68/5±5/62 و گروه کنترل 33/4±1/63 سال بود. نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنا داری در مرحله پس آزمون بین گروه آزمایش (81/4±9/120) و گروه کنترل (65/8±3/131) نشان داد (01/0P≤). بنابراین مشخص شد آموزش مولفه های هوش معنوی باعث کاهش اضطراب مرگ سالمندان شده است. همچنین آموزش مولفه های هوش معنوی باعث کاهش دو بعد اضطراب (مرگ اطرافیان و دیدن اطرافیانتان درحال مرگ) در سالمندان شد (01/0P≤). اما در کاهش ابعاد اضطراب مرگ در خصوص مرگ خود و دیدن خود درحال مرگ نتایج معنا داری مشاهده نشد. نتیجه گیری بر اساس یافته های پژوهش، آموزش مولفه های هوش معنوی در کاهش اضطراب مرگ موثر است. بنابراین توصیه می شود در مراکز سالمندان به آموزش جنبه های معنوی به سالمندان توجه بیشتری مبذول شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.