Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (36 صفحه - از 127 تا 162)

چکیده:

هدف: با توجه به اهمیت موضوع احساس امنیت اجتماعی زنان تحقیقات زیادی در چند دهه اخیر در این باره انجام شده است. تعدد و تنوع تحقیقات انجام‌شده و نتایج متناقض حاصل از آن‌ها و نداشتن یافته واحد از یک‌سو، ممکن است، این تصور را ایجاد نماید که انجام این تحقیقات بیهوده و موجب اتلاف هزینه می‌گردد. بنابراین نیاز به انجام تحقیقات ترکیبی مثل فراتحلیل برای جمع‌بندی و خلاصه کردن نتایج این تحقیقات در این حوزه احساس می‌شود. اصلی‌ترین سوال این تحقیق این است که مهم‌ترین عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان در تحقیقات انجام شده در ایران کدم‌اند؟ روش: روش تحقیق مقاله حاضر، فراتحلیل می‌باشد. جامعه آماری تحقیق همه‌ی مقالات معتبر علمی هستند که در سال‌های 1380 تا 1393 با موضوع احساس امنیت اجتماعی زنان منتشر شدند. در نهایت 33 مقاله انتخاب و با نرم‌افزار جامع فراتحلیل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: یافته‌های تحقیق نشان داد که استفاده از رسانه‌های جمعی، دینداری و حجاب و پوشش مناسب، به نسبت سایر متغیرها، تاثیر بیشتری بر احساس امنیت اجتماعی زنان در ایران دارد. نتایج اندازه اثر نشان داد که رابطه استفاده از رسانه-های جمعی و احساس امنیت اجتماعی زنان، در مطالعات مرور شده معادل 47/0 مثبت و معنادار می‌باشد. رابطه دینداری و احساس امنیت اجتماعی زنان، در مطالعات بررسی شده معادل 39/0 مثبت و معنادار می‌باشد. نتایج اثرات ترکیبی نشان می-دهد که رابطه حجاب و پوشش مناسب و احساس امنیت اجتماعی زنان در مطالعات مرور شده حدود 38/0، مثبت و معنادار بود.

Subject: In recent years, considering the importance of security in Iran, several studies have been conducted in this field. Due to the abundance and diversity of research conducted in the field of security felt requires a combination of research in this area like a meta-analysis. The main question of this research is that the most important factors affecting women's sense of social security research conducted in Iran? Method: The research method of this paper is the meta-analysis. Population of the study almost scientific papers that are the subject factors women's sense of social security in 2001 and 2014 were published. Finally, 33 papers selected and analyzed with the Comprehensive Meta-analysis software. Results: The results showed that the use of mass media, religiosity and suitable coatings, compared to other variables, significant impact on women's sense of social security in Iran. The results showed that the relationship between the use of mass media and women's sense of social security in the studies reviewed is positive and significant (effect size=0.47). Also relationship between religiosity and women's sense of social security in the studies reviewed is positive and significant (effect size=0.39). Results show that the combined effects of the relationship between suitable coatings and women's sense of social security in the reviewed studies the equivalent of 0.38, was positive and significant.

کلیدواژه ها:

دینداری ،زنان ،امنیت اجتماعی ،فراتحلیل ،استفاده از رسانه‌های جمعی

the use of mass media ،Religiosity ،women ،social security ،Analysis ،Meta


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.