Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد( ACT) بردلزدگی و تعهد زناشویی زنان متاهل

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 55 تا 68)

چکیده:

هدف: بررسی اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دلزدگی زناشویی و تعهد زناشویی در زنان متاهل. روش: این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی با طرح پیش¬آزمون- پس¬آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه زنان متاهل شهرستان صفاشهر با حداقل یکسال و حداکثر ۱۵ سال تجربه ازدواج بودند که ۵۰ نفر از آنها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند(هر گروه شامل ۲۵ آزمودنی). پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز و تعهد زناشویی آدامز و جونز، و نیز هشت جلسه آموزش مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد ابزارهای گردآوری اطلاعات در این مطالعه بودند. یافته¬ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده¬هاتوسط آزمون آماری تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر دلزدگی و تعهد زناشویی زنان متاهل در سطح۰۱/۰>p تاثیر معنادار داشته است. همچنین مشخص گردید که آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد؛ بر بهبود میزان تعهد اخلاقی، شخصی و ساختاری زنان متاهل شهرستان صفاشهر نیز در سطح ۰۱/۰>pتاثیر معنادار داشته است.

خلاصه ماشینی:

"در پژوهشــی دیگر زوجینی که مداخله مبتنی بر آموزش پذیرش و تعهد دریافت کرده بودند در مقایســه با همتایان خود در گروه کنترل رضــایت زناشــویی و ســلامت روان بالاتری حتی پس از یک دوره پیگیری ســـه ماهه نشـــان دادند( & ,Christensen, Atkins, Berns, Wheeler, Baucom ٢٠١١ ,Simpson). نتایج مطالعه ای دیگر که به مقایسه اثربخشی دو شیوه زوج درمانی سیستمی و پذیرش و تعهد روی پریشانی زناشویی زوجین ٢٠ تا ٣٠ ساله پرداخت ، نشان داد همه متغیرهای ارتباطی با استفاده از رویکرد ACT بهبود بیشــتری نشــان دادند(٢٠١٢ ,Busch &Bauch, Kanler ). پژوهشی نیز به بررسی تاثیر رویکرد ACT بر رضایت زناشویی همسران جانبازان ضایعات نخاعی پرداخت و به این نتیجه رســید که این مداخله به همراه ذهن آگاهی رضــایت زناشــویی همســران جانبازان را افزایش داد(٢٠١٣ ,Saadat &Lashani, Farhoudian, Azkhosh, Dolatshahi, ). در مطالعه ای به بررسی اثربخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت و تعارضات زناشویی پرداخته شد؛ نتایج این مطالعه نشان داد که این رویکرد هم تعارضات زناشویی را کاهش داده و هم سبب افزایش صــمیمیت بین زوجین می گردد(٢٠١٤ ,Abolmaali Alhossini &Arabnejad, ). نتایج مطالعه ای دیگر نیز که به بررسی کارایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش فرسودگی زناشویی زوج ها پرداخت نشــان داد که این مداخله می تواند در کاهش فرســودگی زناشــویی گروه آزمایش موثر باشــد ( ,Morshedi . (Davarniya, Zahrakar, Mahmudi, & Shakarami, 2015 مطالعات دیگری نیز در این زمینه صورت گرفته است ؛ از جمله نتایج پژوهشی نشان داد رفتارهای مخالف دلزدگی زناشــویی با ســلامتی روانی و دلزدگی زناشــویی زوجین با افســردگی رابطه معنیداری دارند( ,Bakker ٢٠٠٩)."

کلیدواژه ها:

دلزدگی زناشویی ،رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد ،تعهدزناشویی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.