Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه اثر شیوه های اجرای فعالیت بدنی خارج از کلاس بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 37 تا 48)

چکیده:

هدف از اجرای این تحقیق مقایسه اثر شیوه های اجرای فعالیت بدنی خارج از کلاس بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر بود. روش پژوهش نیمه تجربی و جامعه ی آماری آن را کلیه دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه شهرستان مراغه تشکیل داده بود(2865n=). نمونه تحقیق هم 80 نفر بود که بصورت نمونه در دسترس انتخاب و پس از آن بصورت تصادفی در 4 گروه 20 نفری تحت عنوان گروه تجربی 1 شیوه مبتنی بر خود نظارتی دانش آموزان، گروه تجربی 2 شیوه مبتنی بر نظارت والدین، گروه تجربی 3 شیوه مبتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی و گروه شاهد همگن و همسان شدند. ابتدا یک پیش آزمون به بوسیله آزمون‌های بارفیکس اصلاح شده، خم شدن نشسته، درازو نشست و دو540 متر از هر چهار گروه گرفته شد. شیوه های اجرای فعالیت بدنی خارج از کلاس به مدت 8 هفته روی گروه ها اجرا، سپس یک پس آزمون از هر چهار گروه به عمل آمد. از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای مقایسه میانگین بین گروه ها استفاده شد.یافته های تحقیق نشان داد بین شیوه های اجرای فعالیت بدنی خارج از کلاس بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0p≤).ضمنا نتایج تحقیق نشان داد شیوه مبتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی تاثیر بیشتری بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی داشت

کلیدواژه ها:

آمادگی جسمانی ،فعالیت بدنی ،معلم تربیت بدنی ،خود نظارتی ،تکالیف خانگی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.