Skip to main content
فهرست مقالات

اثر ضد تکثیری نانو نقره سنتز شده با استفاده از گیاه آب بشقابی بر رده سلولی سرطان پستان

نویسنده:

(14 صفحه - از 570 تا 583)

چکیده:

زمینه و هدف: استفاده از گیاهان جهت سنتز نانوذرات یکی از روشهای دوست دار محیط زیست به شمار می رود. هدف از این تحقیق، سنتز سبز نانوذره نقره با استفاده از عصاره Centella asiatica و بررسی اثرات سایتوکسیک در رده سلولی سرطان پستان می باشد. روش بررسی: ریخت شناسی نانوذرات نقره زیستی با استفاده از آنالیز میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. از ازمون MTT جهت بررسی اثرات ضد تکثیری نانوذرات زیستی در رده سلولی سرطان پستان (MCF-7) و سلول نرمال (HEK-293) استفاده شد. آزمون اپوپتوز با استفاده از فلوسایتومتری با کیت Annexin V انجام شد. بر اساس تست آماری two way ANOVA گروه های تست با گروه کنترل مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته ها: ذرات کروی با میانگین 17/19 نانومتر سنتز شدند. فعالیت ضدتکثیری در سلولهای MCF-7 با افزایش غلظت و زمان نانوذره افزایش یافت.IC50 نانوذره نقره در زمان 24 ساعت 76/8 میکروگرم بر میلی لیتر در سلولهای سرطانی بود.افزایش اپوپتوز در سلولهای تیمار شده با نانوذره زیستی در غلظت IC50 نسبت به سلولهای کنترل دیده شد(P<0.001). همچنین القا آپوپتوز بیشتری در برابر نکروز در سلول های MCF-7 نسبت به کنترل دیده شد(P<0.001). نتیجه گیری: در این مطالعه برای اولین بار، بررسی اثر نانو ذرات نقره سنتز شده از عصاره C. asiatica بر رده سلولی سرطان پستان انجام شد. نتایج نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده دارای اثر سمیت سلولی و القا آپوپتوز بر روی سلولهای سرطانی در الگوی وابسته به غلظت و زمان می باشند.

کلیدواژه ها:

سمیت سلولی ،گیاه آب بشقابی ،نانو ذرات نقره زیستی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.