Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر بازتوانی قلبی با فعالیت ورزشی تناوبی شدید بر سطوح سرمی‌گالکتین۳ـ و کسر جهشی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

نویسنده:

(12 صفحه - از 754 تا 765)

چکیده:

زمینه و هدف: بازتوانی قلبی موجب بهبود ظرفیت عملکردی بیماران نارسایی قلبی می‌شود. بنابراین هدف این مطالعه بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد بر کسر جهشی و سطح سرمی‌گالکتین ـ۳ در بیماران قلبی بود. روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی، ۲۴ بیمار قلبی مرد(سن ۱۷/۶±۱۸/57سال، وزن ۸۹/۱۳±۵/۷۶ کیلوگرم، شاخص توده بدن ۳۹/۳±۳۴/25، قد ۵۷/۵±۵/169 سانتی‌متر) مرکز قلب‌الزهرا شیراز که دارای کسر تزریقی50ـ۴۰ درصد بودند، به طور تصادفی به دو گروه تمرین تناوبی شدید و گروه کنترل تقسیم شدند. برنامه گروه تمرین شامل ۱۲ تکرار ۵/۱ دقیقه‌ای فعالیت بر روی دوچرخه کارسنج و ۸ تکرار ۵/۱ دقیقه‌ای فعالیت بر روی تردمیل بود و بین هر تناوب، ۴۵ تا ۶۰ ثانیه استراحت فعال با شدت ۴۰–۶۰ درصد VO2peak بود که به مدت ۸ هفته و ۳ جلسه در هفته انجام شد. شدت فعالیت ورزشی با ۶۰ـ۵۰ درصدVO2peak در هفته اول شروع و هر هفته ۱۰درصد به شدت اضافه شد و از هفته ۴ تا پایان پروتکل تمرین با شدت9۰ـ8۰ درصد ادامه پیدا کرد. خون‌گیری قبل و ۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در شرایط یکسان در هر دو گروه انجام شد. سطح سرمی‌گالکتین ـ۳ با استفاده از کیت الایزا اندازه‌گیری شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تی مستقل و تی زوجی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که در بیماران پس از تمرین تناوبی شدید در گروه تمرین نسبت به قبل از تمرین سطح گالکتین ـ۳ کـــاهش (003/0=p ) و کسر جهشی افزایش(001/0=p ) پیدا کرد، هم‌چنین در گروه کنترل در مقایسه پیش و پس‌آزمون سطح گالکتین ـ۳ افزایش(001/0=p ) و کسر جهشی کاهش(003/0=p ) یافت. در مقایسه بین دو گروه، گروه تمرین کاهش معنی‌داری در میزان گالکتین ـ۳ (001/0=p ) و افزایش معنی‌دار در کسر جهشی را نشان داد(001/0=p ). نتیجه‌گیری: تمرین تناوبی شدید به جهت کاهش سطوح گالکتین ـ ۳ و افزایش کسر تزریقی می‌تواند موجب بهبود ظرفیت عملکردی قلب در بیماران قلبی عروقی شود.

کلیدواژه ها:

تمرین تناوبی شدید ،بیماران نارسایی قلبی ،گالکتین|۳ ،کسر تزریقی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.