Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر هشت هفته مصرف دمنوش آویشن و تمرین شنا بر برخی فاکتورهای عفونی در شناگران دختر 10-13 ساله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (7 صفحه - از 1 تا 7)

هدف پژوهش:سالهاست آویشن به عنوان یک گیاه آنتی باکتریال معرفی می شود که می تواند از رشد باکتری ها جلوگیری کند،لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر مصرف دمنوش آویشن و 8 هفته تمرین شنا بر برخی شاخص های عفونی ادرار در دختران نوجوان شناگر10 – 13 ساله می­باشد. روش­ها: به این منظور 16 شناگر نوجوان دختر بعد از همگن سازی بر اساس ویژگی های عفونی به 2 گروه آزمایش (آویشن و تمرین ؛ 8=n)، وکنترل (دارونما و تمرین؛ 8=n) در برنامه تمرینی شنا با شدت 60 -70% ضربان قلب هدف برای 3 جلسه در هفته وبه مدت 8 هفته شرکت کردند. گروه آزمایش هر بار 2 گرم آویشن قبل و بعد تمرین دریافت نمودند. نمونه گیری از آب استخر و ادرار و سنجش ترکیب بدنی در پیش آزمون و در پایان هفته هشتم انجام شد. برای مقایسه میانگین­های بین گروهی و درون گروهی به ترتیب از t مستقل و t وابسته وجهت داده های کیفی از یومان ویتنی در سطح معنی­داری(05/0>P ) استفاده گردید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مصرف هشت هفته دمنوش آویشن، متغیرهای گلبول سفید(001/0=P)، نمود ظاهری ادرار(001/=0P)، اپیتلیال سل(001/0=P) در پس آزمون به طور معنی­داری در گروه آزمایش نسبت به کنترل کاهش داده است. ولی اختلاف معناداری در گلبول قرمز(334/0=P)، PH (118/=0P)، نیتریتp=1 و کشت ادرار (118/0=P)، بین گروه­ها مشاهده نشد. نتیجه­ گیری: به نظر می­رسد که مکمل سازی با گیاه آویشن و تمرین شنا از طریق سازوکارهای متفاوت بر فاکتورهای عفونت ادراری تغییرات مثبتی را نشان می­دهد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.