Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه اثربخشی اصلاح سوگیری شناختی تفسیری مثبت (CBM-I)، اصلاح سوگیری شناختی مبتنی بر خود-زایی و آموزش شناختی-رفتاری کامپیوتری بر افسردگی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (23 صفحه - از 45 تا 67)

چکیده:

افراد افسرده تمایل دارند اطلاعات منفی را آسان تر از اطلاعات مثبت یا خنثی پردازش یا یاداوری کنند. روشی که اخیرا اصلاح ارزیابی های خاطرات مزاحم را نوید داده است، اصلاح سوگیری شناختی کامپیوتری است. اصلاح سوگیری شناختی، شامل آموزش راه‌های جدید پردازش اطلاعات برای تغییر سوگیری‌های پردازشی مانند توجه انتخابی و سوگیری‌های تفسیری است. هدف از این پژوهش، تعیین اثربخشی 4 هفته اجرای CBM-I مثبت و CBM-I مبتنی بر خود-زایی بر دانشجویان دارای علائم افسردگی و مقایسه آن‌ها با آموزش شناختی-رفتاری کامپیوتری بود. پژوهش حاضر، یک پژوهش شبه آزمایشی با سه گروه و شامل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری است. 51 دانشجوی شرکت کننده، به طور تصادفی به گروه CBM-I استاندارد، خود-زایی و آموزش شناختی-رفتاری کامپیوتری گمارده شدند. با استفاده از پرسشنامه‌ها و درجه‌بندی‌های مربوط به خلق، سوگیری تفسیری، سوگیری حافظه و نگرش‌های ناکارآمد، نتایج بررسی شد. هم CBM-I استاندارد هم خود-زایی و هم آموزش شناختی-رفتاری کامپیوتری به طور معنی‌داری کاهش علائم افسردگی، افزایش خلق، افزایش سوگیری تفسیری مثبت، افزایش سوگیری مثبت حافظه و کاهش سوگیری منفی حافظه را نشان دادند. در هیچ‌کدام از متغیرها تفاوت معنی‌داری بین مداخله‌هاوجود نداشت، فقط در مورد سوگیری مثبت حافظه، روش خود-زایی به طور معنی‌داری از روش شناختی-رفتاری- نه از CBM-I استاندارد- برتر بود.

خلاصه ماشینی:

هدف از این پژوهش ، تعیین اثربخشی ٤ هفته اجرای CBM-I مثبت و CBM-I مبتنی بر خود-زایی بر دانشجویان دارای علائم افسردگی و مقایسه آن ها با آموزش شناختی-رفتاری کامپیوتری بود. Rude, Wenzlaf, Gibbs, Vane & Withny 2. Bradley, Mogg, Miller, Bonham-carter, Fergusson & Jenkins 3. Williams, O' Moore, Blackwell, Smith & Holmes 6. Peckham, McHugh & Otto 8. Newby, Lang, Werner-seidler 3. یافته ها مقایسه شرکت کنندگان سه گروه در خط پایه نتایج تحلیل واریانس نشان داد که سه گروه از نظر میانگین سنی (٠١١=P، ٢/٣٤=(٤٨، ٢)F)، علائم افسردگی (٠٦٣=P، ٠/٤٧=(٤٨، ٢)F)، خلق (٠٢١=P، ١/٦=(٤٨، ٢)F)، حافظه ی مثبت (٠١٩=P، ١/٧٣=(٤٨، ٢)F)، حافظه ی منفی (٠٢٨=P، ١/٣٠=(٤٨، ٢)F)، نگرش های ناکارآمد (٠٨٨=P، ٠/١٣=(٤٨، ٢)F)، سناریوهای مبهم (٠٣١=P، ١/١٨=(٤٨، ٢)F)، عاطفه ی مثبت (٠١٨=P، ١/٧٩=(٤٨، ٢)F) و عاطفه ی منفی (٠٧١=P، ٠/٣٤=(٤٨، ٢)F) تفاوت معنیداری نداشتند. این نشان میدهد که هر سه مداخله (آموزش شناختی-رفتاری، CBM-I استاندارد، خود-زایی) در کاهش سوگیری منفی مؤثر بوده اند، اما بین آن ها تفاوت معنیدارای از نظر تأثیرگذاری وجود نداشته است . بحث و نتیجه گیری اولین هدف این پژوهش ، بررسی اثربخشی نوع جدیدی از روش اصلاح سوگیری شناختی تفسیری مثبت -که توسط رورباخر و همکاران (٢٠١٤) مطرح شد-و مقایسه اثربخشی آن با CBM-I مثبت استاندارد و آموزش شناختی-رفتاری کامپیوتری بود. Positive imagery-based cognitive bias modification as a web-based treatment tool for depressed adults: a randomized controlled trial. Optimizing the ingredients for imagery-based interpretation bias modification for depressed mood: Is self-generation more effective than imagination alone?, Journal of affective disorders, 152, 212-218.

کلیدواژه ها:

افسردگی ،خود ،آموزش شناختی ،اصلاح سوگیری شناختی ،تصویرسازی مثبت ،زایی ،رفتاری کامپیوتری


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.