Skip to main content
فهرست مقالات

نقش واسطه ای هیجان های پیشرفت در رابطه میان سبکهای اسنادی و ارزش تکلیف با فرسودگی تحصیلی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 119 تا 140)

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه ای هیجانات پیشرفت در رابطه میان سبک های اسنادی، ارزش تکلیف، و فرسودگی تحصیلی در راستای ارائه یک مدل علّی برای روابط بین متغیرهای پژوهش بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه پژوهشی شامل دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) تهران بودندکه از میان آنها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، نمونه ای به تعداد 300 نفر انتخاب شدند. به منظور گرد آوری داده ها از نسخة کوتاه پرسشنامه هیجان‌های پیشرفت پکران، گوئتز و پری (2005)، پرسشنامه سبک اسنادی پیترسون، سیمل، بی یر، آبرامسون، متالسکی و سیلیگمن (1983)، پرسشنامه ارزش تکلیف پینتریچ و دی‌گروت (1991) و سیاهة فرسودگی تحصیلی سالملاـ آرو و همکاران،( 2009) استفاده شد. برای پردازش داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. شاخص های حاصل از نتایج، حاکی از برازش بسیار خوب در هر دو مدل بود. در مدل واسطه مندی هیجانات مثبت 39% واریانس فرسودگی تحصیلی و 36% واریانس هیجانات مثبت و در مدل واسطه مندی هیجانات منفی 42% از واریانس فرسودگی تحصیلی و 38% واریانس هیجانات منفی تبیین شد.

کلیدواژه ها:

ارزش تکلیف ،فرسودگی تحصیلی ،هیجانات پیشرفت ،سبک اسنادی انطباقی ،سبک اسنادی غیر انطباقی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.