Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر مشاوره زوجی امیدمحور با رویکرد اسلامی بر دلزدگی و سازگاری زناشویی زوجین نابارور شهر اصفهان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (18 صفحه - از 35 تا 52)

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مشاوره زوجی امیدمحور با رویکرد اسلامی بر دلزدگی و سازگاری زناشویی زوجین نابارور بود. این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با استفاده از گروه کنترل و طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. نمونه آماری 32 زوج نابارور بودند که به شیوه «نمونه گیری مبتنی بر هدف» از بین مراجعه کنندگان به مراکز ناباروری و متخصصان زنان و زایمان شهر اصفهان انتخاب و به صورت تصادفی، در دو گروه کنترل و آزمایش (هر گروه 16 زوج) جایگیری شدند. سپس گروه آزمایش در 7 جلسه مشاوره زوجی امیدمحور شرکت کردند. هر دو گروه مقیاس تجدید نظر شده «سازگاری زناشویی» و مقیاس «دلزدگی زناشویی» را در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (یک ماه پس از اختتام جلسات) تکمیل نمودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل کوواریانس چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Spss-18 به کار گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد در مراحل پس آزمون و پیگیری، در میانگین نمره های سازگاری زناشویی، دلزدگی زناشویی و ابعاد آن (فرسودگی جسمی، هیجانی و روانی)، بین دوگروه آزمایش و کنترل تفاوت های معناداری وجود دارد (0005/ 0> P). یافته های این پژوهش تاثیر مشاوره زوجی امیدمحور با رویکرد اسلامی بر دلزدگی و سازگاری زناشویی زوج های نابارور را تایید نموده که در برنامه ریزی برای مشاوره و روان درمانی زوج های نابارور قابل استفاده است.

The purpose of this study was to investigate the effect of hope-oriented couple counseling on the distress and adjustment of infertile couples. This study was a semi-experimental research which used control group and pre-test، post-test and follow-up design. The statistical sample included 32 infertile couples selected by "goal-oriented sampling" method from among the patients in infertility centers and gynecologists in Isfahan city. The participants were randomly assigned into two control and experimental groups (each group included 16 couples). The experimental group then participated in 7 hope-oriented couple counseling sessions. Both groups completed the revised "marital adjustment" scale and the "marital distress" scale in the pre-test، post-test and follow-up stages (one month after the end of the sessions). In order to analyze the data، multivariate covariance analysis was performed using Spss-18 software. The results showed that there were significant differences between the two groups in the mean scores of marital adjustment، marital distress and its dimensions (physical، emotional and psychological exhaustion) (p <0.0005) in the post test and follow up stages. The findings of this study confirmed the effect of hope-oriented couple counseling with an Islamic approach on marital distress and marital adjustment of infertile couples and this is a finding which can be used in planning for counseling and psychotherapy for infertile couples.

الهدف من تدوین هذه المقالة هو دراسة وتحلیل مدی تأثیر الاستشارة الزوجیة الإیجابیة ذات الطابع الأسلامی علی امتعاض الزوجین العقیمین أو انسجامهما فی الحیاة الزوجیةء وهی من جملة الدراسات شبه التجریبیةء حیث اعتمدت الباحنات فیها علی مجموعة السیطرة لعینة البحث وأسلوب ما قبل الاختبار وما بعده وعینة البحث بلغت ٢۴ من الآزواج العقیمین الذین تم اختیارهم بأسلوب متقوم علی المدف» وهم من المراجعین لمراکز العقم والأطباء الأخصائیین بالأمراض النسائیة والولادة فی مدینة أصفهان» ثم تم تقسیمهم بشکل عشوائی إلی مجموعتین إحداهما مجموعة السیطرة والأخری الاختبار بواقع ۶١ زوجا فی کل مجموعة. ` أجریت الدراسة علی مجموعة الاختبار فی إطار سبع جلسات تمحورت حول الاستشارة الزوجیة الإیجابیة التی توجد الأمل لدیهم وأعضاء کلا المجموعتین أجابوا عن استبیانین خاصین بمعیار إعادة النظر هما "الانسجام فی الحیاة الزوجیة" و "الامتعاض من الحیاة الزوجیة"ء وهذه الإاجابات کانت علی مرحلتین إحداهما قبل الاختبار والأخر. ی بعد الاختبار والمتابعة بعد شهر من انتهاء الجلسات. اعتمدت الباحثات علی تحلیل التباین متعدد المتغیرات لأجل تحلیل معطیات الدراسةء وذلک وف برنامج ودلت النتائج التی تم التوصل إلیها علی أن المراحل اللاحقة للاختبار والمتابعة وجود اختلاف معتبر بین مجموعتی الاختبار والسیطرة یبلغ مستوی (0/0005‌ >p) فی معدل درجات الانسجام والامتعاض فی الحیاة الزوجیة وأبعاده التی هی الإنهاک البدنی والعاطفی والنفسی. وقد أیدت هذه الدراسة تأثیر الاستشارة الزوجیة الإیجابیة الإسلامیة الموجدة الأمل علی امتعاض الزوجین العقیمین وعلی انسجامهما فی الحیاة الزوجیةء لذا یمکن الاعتماد علیها فی مسائل الاستشارة والعلاج النفسی للأزواج الذین یعانون من العقم.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌های این پژوهش تأثیر مشاوره زوجی امیدمحور با رویکرد اسلامی بر دلزدگی و سازگاری زناشویی زوج‌های نابارور را تأیید نموده که در برنامه‌ریزی برای مشاوره و روان‌درمانی زوج‌های نابارور قابل استفاده است. زوج‌های نابارور، مشاورة زوجی امیدمحور، رویکرد اسلامی، سازگاری زناشویی، دلزدگی زناشویی مقدمه ناباروری یکی از مهم‌ترین بحران‌های دوران زندگی است که منجر به مشکلات روانی و تجربیات استرس‌زای هیجانی می‌شود و بر روابط متقابل زوجین تأثیر می‌گذارد (اندریوس (Andrews) و همکاران، 1991). رویکردهای امیدمحور در مشاوره‌های روان‌درمانی رویکردهای امید‌محور به‌عنوان یکی از رویکردهای نوین در مشاوره و روان‌درمانی، تاکنون تأثیرهای مطلوبی بر افزایش کیفیت زناشویی همسران نشان داده است (بهاری، 1388، ص 186؛ خوشخرام و گلزاری، 1390؛ دارودی و همکاران، 2010؛ ورثینگتون (Worthington) و همکاران، 2007؛ فاورس (Fowers)، 1990؛ ورثینگتون و همکاران، 1997؛ کوک‌بورن (Cookburn) و همکاران، 1997؛ وایقان (Vaughan)، 2001؛ ریپلی و ورثینگتون، 2002؛ وستروپ (Westerop)، 2002). با توجه به نتایج مثبتی که مداخلات امیدمحور در افزایش کیفیت زناشویی نشان داده‌ است، همچنین با در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگ ایرانی، که پیوندی عمیق با دین و شریعت دارد، در پژوهش حاضر، تأثیر مشاورة زوجی امیدمحور با رویکرد اسلامی بر سازگاری و دلزدگی زناشویی زوج‌های نابارور بررسی شده است. بنابراین، با توجه به مقایسة میانگین‌ها، مشاورة زوجی امیدمحور بر کاهش دلزدگی زناشویی و ابعاد آن (فرسودگی جسمی، فرسودگی روانی و فرسودگی هیجانی) و افزایش سازگاری زناشویی زوج‌های نابارور در پس‌آزمون و پیگیری در گروه آزمایش تأثیر داشته است."

کلیدواژه ها:

سازگاری زناشویی ،رویکرد اسلامی ،دلزدگی زناشویی ،زوج های نابارور ،مشاوره زوجی امیدمحور

الزوجان العقیمان ،الاستشارة الزوجیة الایجابیة ،الوجهة الاسلامیة ،الانسجام الزوجی ،الامتعاض الزوجی

infertile couples ،oriented couple counseling ،marital distress ،hope ،Islamic approach ،marital adjustment


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.