Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه رفتار کارکنان پزشکی با وفاداری بیماران بستری در بیمارستانی آموزشی در تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 71 تا 80)

چکیده:

مقدمه: در بیمارستان‌ها، بیماران با پزشکان و پرستاران بیشترین برخورد را دارند. ارتباط پزشکان و پرستاران با بیمار باید به گونه‌ای باشد که بیمار به ادامه‌ی مراقبت‌های پزشکی و وفاداری به بیمارستان تشویق شود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ روش از نوع توصیفی پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی بود. ابزار گردآوری دادهها در - این پژوهش پرسشنامه بر مبنای مدل رفتار پزشکی بوکیوایرن، رفتار پرستاری ولف و وفاداری بیماران دلکورت بود. نمونه آماری پژوهش 491 نفر از بیماران بخشهای بستری بیمارستان سینا بود. دادههای این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آمار استنباطی از جمله آزمون پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شد. یافته‌ها: مطابق یافته‌های تحلیل آزمون رگرسیون در سطح اطمینان 95 درصد (خطای کمتر از 5 درصد) رفتار کارکنان پزشکی در ابعاد حرفه‌ای رفتار پزشکان (p<0.01)‌، عاطفی رفتار پزشکان (p<0.01)‌، حرفه‌ای رفتار پرستاران (p<0.013) و عاطفی رفتار پرستاران (p<0.01) با وفاداری بیماران ارتباط معنادار دارد. نتیجه‌گیری: اگر مدیران بیمارستان‌ها بر تقویت و اثربخشی رفتار کارکنان پزشکی خود در ابعاد حرفه‌ای و عاطفی تمرکز داشته باشند و با بکارگیری رویکردهای مختلف آموزشی و انگیزشی در راستای بهبود آن و تطابق با نیاز بیماران حرکت نمایند نتایج قابل ملاحظه‌ای در رابطه با وفاداری بیماران برای بیمارستان‌ها در بلند مدت متصور خواهد بود.

کلیدواژه ها:

وفاداری بیمار ،رفتار کارکنان پزشکی ،بعد حرفه‌ای رفتار ،بعد عاطفی رفتار


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.