Skip to main content
فهرست مقالات

بنیان های پارادایم تفسیرگرایی در انسان شناسی با تاکید بر رویکرد تفسیری گیرتز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 114 تا 137)

چکیده:

این مقاله به مطالعه بنیان‌های پارادایمی انسان‌شناسی نمادین‌ـ تفسیری با تاکید بر رویکرد گیرتز می‌پردازد. انسان‌شناسی نمادین‌ـ تفسیری، که در امتداد با چرخش نظری دهه 1970 در علوم انسانی ایجاد شد، به‌طور کلی بر این باور است که فرهنگ مجموعه‌ای از معانی است که از طریق نمادها و نشانه‌ها درک و تفسیر می‌شود؛ بنابراین، برای درک ابعاد فرهنگ نخست باید از تحلیل این نمادها آغاز کرد. مقاله حاضر ضمن بیان مختصر تاریخچه و مبانی نظری این رویکرد متاخر، به بحث درباره بنیان‌های پارادایمی آن شامل ابعاد هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی با تمرکز بر دیدگاه گیرتز می‌پردازد. در پایان، جایگاه علمی رهیافت تفسیری گیرتز با نقد و ارزیابی چند مطالعه انجام‌شده داخل کشور روشن می‌شود.

The aim of this paper is t o explore the paradigmat ic foundat ions of interpretat ive - symbolic anthropologywith emphasis onGeertz perspect ive. The interpret at ive - symbol ic anthropology came to emerge in a per iod so called theoret ical turn at 1970s. Based on this perspect ive، the culture must be considered as a set ofsymbols،meaning and signs. Therefore، understanding the culture of society requires understanding the system of symbols and meanings. The current paper invest igates the histor ical background and paradigmat ic foundat ions of interpretat ive-symbolic anthropology including of ontological، epistemological and methodological aspects. At end، the pract ical status of Geertzian studies in Iran has been discussed and evaluated.

کلیدواژه ها:

انسان‌شناسی نمادین‌ـ تفسیری ،بنیان‌های پارادایمی ،کلیفورد گیرتز

Clifford Geertz ،Interpretat ive ،Symbolic Anthropology ،Paradigmat ic Foundat ions


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.