Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگی‌های تیپ بدنی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیک بازیکنان هندبال نوجوانان و جوانان مرد نخبة ایران به ‌تفکیک پست بازی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (15 صفحه - از 81 تا 95)

هدف پژوهش حاضر، مقایسة­ ویژگی‌های تیپ بدنی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیک بازیکنان تیم ملی هندبال نوجوانان و جوانان مرد نخبة ایران، به‌تفکیک پست بازی بود.براساس پست‌های بازی، بازیکنان در پست گوش (10 نفر)، پست بغل (11 نفر)، پست خط‌زن (11 نفر)، پست پخش (10 نفر) و پست دروازبان (هشت نفر) طبقه‌بندی شدند. میانگین سنی بازیکنان 3/2 ± 17سال بود. ویژگی‌های پیکری (با استانداردهای انجمن بین‌المللی پیشبرد پیکرسنجی ورزشی و به‌وسیلة کالیپر و متر پیکرسنجی) و فیزیولوژیک توان هوازی (آزمون یک مایل دویدن)، توان بی‌هوازی (آزمون وینگیت 30 ثانیه با کارسنج مونارک) و قدرت پنجه (قدرت‌گرفتن پنجه با دستگاه دینامومتر) نیز ارزیابی شدند. برای مقایسة ویژگی‌های موردبررسی در پست‌های مختلف، از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بازیکنان پست گوش با میانگین 6/5 ± 180 کوتاه‌‌قدترین بازیکنان هستند و این مقدار در مقایسه با دیگر پست‌ها معنادار است (0.05 ≥P ). سایر متغیرهای پیکری دربین پست‌های مختلف معنادار نیستند (0.05 < P). از متغیرهای فیزیولوژیک، توان هوازی دربین پست‌های گوش-خط‌زن، خط‌زن-پخش، پخش-دروازبان و دروازبان-گوش، تفاوت معنادار دارد (0.05 ≥ P) (پخش < گوش < بغل < خط‌زن < دروازبان). نتایج نشان داد که بازیکنان تیم ملی هندبال نوجوانان و جوانان مرد نخبة ایران، شرایط فیزیکی و فیزیولوژیک مناسبی ندارند. با توجه به نقش‌های ویژة بازیکنان در هر پست و نیازمندی فیزیکی و فیزیولوژیک آن پست، استفاده از این داده‌ها به‌عنوان مرجع در کشف یا شناسایی بازیکنان در پست‌های مختلف مفید خواهد بود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.