Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر اطلاعات افزوده ویدئویی انتخابی و اجباری بر یادگیری حرکتی شوت جفت بسکتبال: با تاکید بر نظریة نقطه چالش

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 143 تا 164)

کلیدواژه ها :

مدل ،نمایش ،دقت ،فرم ،بخش‌بخش

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اطلاعات افزودة ویدئویی انتخابی و اجباری بر یادگیری حرکتی شوت جفت بسکتبال با تاکید بر نظریة نقطة‌ چالشبود. تعداد 80دانشجوی پسر (۱۸تا 22سال) به‌صورت داوطلبانه انتخاب شدند و بعد از همگن‌سازی براساس نمرات پیش‌آزمون اول (بلوک پنج‌کوششی)، به‌صورت تصادفی در چهار گروه 20 نفری خود-کنترل، جفت‌شده، آزمونگر- کنترل و کنترل قرار گرفتند. ویدئوی آموزشی از مدل ماهر که اجزای بیومکانیکی حرکت را نمایش می‌دهد، به‌مدت شش دقیقه ارائه شد. سپس، پیش‌آزمون دوم (بلوک پنج‌کوششی)انجام شد. مرحلة اکتساب شامل 10 بلوک پنج‌کوششی بود. آزمون یادداری 24 ساعت بعد، طی دو بلوک 10 کوششی انجام شد. برای مقایسة تفاوت نمرات دقت و تکنیک در مرحلة اکتساب، از تحلیل واریانس مرکب با اندازه‌گیری تکراری (بلوک) 10 × (گروه) 4 و در مرحلة یادداری، از تحلیل واریانس یک‌راهه استفاده شد (0.05≥ P). در مرحلة اکتساب، نتایج دقت پرتاب نشان داد که اثر اصلی بلوک معنادار است؛ اما اثر اصلی گروه و تعامل بلوک و گروه معنادار نیست. در مرحلة یادداری، امتیازات دقت پرتاب آزمودنی‌ها در شرایط آزمایشی به‌طور معناداری بیشتر از شرایط کنترلاست. طی دورة اکتساب، نتایج فرم اجرای مهارت نشان داد که اثر اصلی بلوک، گروه و تعامل بلوک و گروه معنادار است. فرم اجرای مهارت آزمودنی‌ها در شرایط مشاهدة خود-کنترل به‌طور معناداری بهتر از شرایط جفت‌شده و کنترلاست. همچنین، در مرحلة یادداری، فرم اجرای مهارت در شرایط مشاهدة خود-کنترل به‌طور معناداری بهتر از دیگر شرایط آزمایشیاست. علاوه‌براین، نتایج نشان داد که طی دورة اکتساب و یادداری، فرم اجرای مهارت آزمودنی‌ها در شرایط مشاهدة آزمونگر-کنترل به‌طور معناداری بهتر از شرایط کنترل است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.