Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل موثر بر میانگین ویزیت - ساعت در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران بعد از اجرا طرح تحول نظام سلامت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (9 صفحه - از 19 تا 27)

مقدمه:پایبند بودن پزشک به زمان استاندارد ویزیت نقش مه‌می‌در تشخیص و درمان وکاهش نیاز به ویزیت مجدد دارد. لذا مطالعه حاضر به تعیین روند تغییرات شاخص ویزیت - ساعت پزشکان بعد از طرح تحول نظام سلامت پرداخته است. روش پژوهش: این مطالعه به صورت‌ مقایسه‌ای ، 6 ماهه دوم سال‌های1393و 1395 مقایسه گردیدند. جامعه آماری کلیه بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران (24 بیمارستان) انتخاب شدند، اطلاعات مربوط به ویزیت درمانگاه‌های تخصصی هر بیمارستان (ساعت فعالیت ماهیانه پزشک و تعداد بیمار ویزیت شده، آموزشی / درمانی بودن ، نوع تخصص پزشک، وضعیت استخدام پزشک و ...) استخراج و با استفاده از نرم‌افزار STATA12، با آزمون‌های مرتبط در سطح معنی‌‌داری05/0p< آنالیز گردید. یافته‌ها: شاخص ویزیت - ساعت در سال1393برابر با 17/7± 11/9، درسال 1395 این میزان به 4/2±8/4 ویزیت به ازای یک ساعت فعالیت پزشک بوده است (0/002=p).‌مقایسه‌این شاخص در سه گروه تخصص نشان داد که میانگین ویزیت - ساعت متخصصین جراحی، 15/7 ±12/0، متخصصین داخلی، 12/4±9/7 و گروه سایر متخصصین، 4/2±7/8 بوده است (0/002=p)، سال 1393 میانگین ویزیت - ساعت در بیمارستان‌های درمانی برابر با 12/1±10/3 و در بیمارستان‌های آموزشی - درمانی 23/4±14/5 بوده است (0/02=p)، سال 95 در بیمارستان‌های درمانی برابر با 3/6±8/1 و بیمارستانهای آموزشی - درمانی برابر با 4/9±8/8 بوده است (0/1=p). میانگین ویزیت - ساعت با تخصص پزشکان (0/001>p) و مالکیت بیمارستان (0/043=p) ارتباط معنی‌دار داشت. نتیجه‌گیری: میانگین شاخص ویزیت - ساعت در سال 1395 نسبت به سال 1393 بهبود یافته است. لذا در عین توجه به بهبود مستمر این روند، نظارت‌های بیشتر در جهت رسیدن به اهداف این بسته خدمتی مهم توصیه ‌می‌شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.