Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه روابط مربی - ورزشکار در ورزشکاران نوجوان رشته‌های تیمی و انفرادی شهر کرمانشاه و ارتباط آن با اعتمادبه‌نفس مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (9 صفحه - از 25 تا 33)

چکیده:

هدف از این تحقیق مقایسه رابطه مربی- ورزشکار در ورزشکاران نوجوان رشته های تیمی و انفرادی و ارتباط آن با اعتماد به-نفس ورزشی می باشد. شرکت‌کنندگان این تحقیق شامل 300 ورزشکار پسر با میانگین سن (92/1 ±40/16) بودند که به طور تصادفی- طبقه ای از میان ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه، انتخاب شدند و پرسشنامه رابطه مربی- ورزشکار (CART-Q) جووت و تومانیز (2003) و پرسشنامه اعتماد به نفس از زیر مقیاس تست اضطراب مسابقه ورزشی شماره 2 (CSAL-2) که توسط مارتنز، ولری و بورتن (1990) تهیه شده است، را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، برای مقایسه از آزمون t و برای تعیین ارتباط از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره در سطح معنی داری 01/0 p< استفاده شد. نتایج آزمون t نشان داد که ورزشکاران در رشته های تیمی و انفرادی ارتباط با مربیانشان را به طور متفاوت درک می کنند. ضریب همبستگی پیرسون یک ارتباط مثبت معنی دار بین رابطه مربی ورزشکار با اعتماد به نفس و تحلیل رگرسیونی نیز قابلیت پیش بینی اعتماد به نفس را از روی مولفه های رابطه مربی ورزشکار آشکار ساخت. می توان نتیجه گیری کرد که ورزشکاران در رشته های انفرادی نسبت به ورزشکاران در رشته های تیمی احساس نزدیکی و صمیمیت، تعهد و مکمل بودن بیشتری با مربی خود گزارش کردند و رابطه مربی- ورزشکار بهتر، اعتماد به نفس بالاتری را در بر دارد.

کلیدواژه ها:

ورزشکار ، اعتمادبه نفس ، ورزشکاران نوجوان ، رشته های تیمی ، رشته های انفرادی ، رابطه مربی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.