Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی مشاوره شناختی - رفتاری گروهی بر خودکارآمدی تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان دچار افت تحصیلی

نویسنده:

(10 صفحه - از 69 تا 78)

مقدمه: با توجه به اینکه عدم احساس کارآمدی فردی و احساس تعلق به مدرسه از عوامل پیش‌بینی کننده افت تحصیلی در تحصیل به شمار می­رود، پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی مشاوره شناختی -رفتاری به شیوه گروهی برافزایش خودکارآمدی تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان دچار افت تحصیلی انجام شد. مواد و روش­ ها: روش پژوهش نیمه تجربی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دچار افت تحصیلی در مقطع راهنمایی شهرستان شهریار بودند. از این ‌بین، ۳۰ نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و به دو گروه ۱۵ نفری مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله ۱۵ ساعت تحت مشاوره گروهی شناختی -رفتاری قرار گرفتند. ابزارهای اندازه‌گیری عبارت بودند از: پرسشنامه خودکارآمدی Morgan, 1999) & Jinkes) و پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه (Berry, Betty&Watts, 2004) . به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها، از تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته­ ها: نتایج نشان داد بین گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی­داری وجود دارد و مشاوره شناختی- رفتاری برافزایش خودکارآمدی تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه موثر بوده است (0001/0p=). نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج می­توان به‌منظور ارتقای خودکارآمدی تحصیلی و همچنین افزایش احساس تعلق به مدرسه، از مشاوره شناختی -رفتاری به شیوه گروهی استفاده کرد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.