Skip to main content
فهرست مقالات

نسخة کوتاه‌مقیاس سنجش دینداری برای جامعة دانشجویی ایران: ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (16 صفحه - از 53 تا 68)

این پژوهش، با هدف تهیة نسخة کوتاه مقیاس دینداری بر اساس فرم بلند مقیاس دینداری صورت گرفت. نمونة پژوهش، 4000 نفر از دانشجویان شهر تهران بود که با بهره‌گیری از نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. نتایج تحلیل آیتم و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشان داد مقیاسی با 36 آیتم، دارای بهترین ساختار به لحاظ روان‌سنجی است که بیشترین برازش و مناسبت را با الگوی نظری سه مولفه‌ای آن دارد. ضرایب اعتبار آیتم‌ها، خرده‌مقیاس‌ها و کل مقیاس مدل سه ‌مولفه‌ای نسخة کوتاه‌ شده نشان داد که کلیة زیرمقیاس‌ها از ضرایب مناسب همگونی برخوردارند. مقدار آنها 92/0 برای باور دینی، 81/0 برای عواطف دینی و 91/0 برای رفتار دینی است. بررسی ضرایب همبستگی نمرة آیتم‌ها، با نمرة کل زیرمقیاس مربوطه نشان می‌دهد که این ضرایب بین 41/0 (آیتم 37) و 77/0 (آیتم 25) متغیر است. به این نسخه از ابزار، پنج آیتم وانمود اجتماعی نیز اضافه شد. ابزار نهایی با 40 آیتم از ویژگی‌های روان‌سنجی و ساختار عاملی مناسب برخوردار است و می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری روا و معتبر در پژوهش‌ها استفاده کرد.

خلاصه ماشینی:

نسخة کوتاه‌مقیاس سنجش دینداری برای جامعة دانشجویی ایران:ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی<EndNote No="1" Text=" این مقاله در قالب طرح پژوهشی به شمارة 09/1/5102011، با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه تهران انجام گرفته است. تحلیل عاملی اکتشافی، نشان داده است که این مقیاس دارای سه مؤلفة شناخت و باور دینی، عواطف دینی و التزام به اجرای وظایف دینی بوده است. تحلیل عاملی اکتشافی، روی ماتریس همبستگی پلی‌کوریک حاصل از داده‌های گروه نمونة مدرج‌سازی و با استفاده از روش‌های عامل‌یابی ممکن، چرخش‌های گوناگون و ایجاد محدودیت‌های مختلف روی تعداد عوامل نشان داد که عوامل استخراجی از مؤلفه‌های اصلی (PAF) و چرخش پروماکس، بیشترین همخوانی را با ساختار نظری مقیاس دینداری دارد. در ضمن، برای بررسی روایی مقیاس کوتاه دینداری رابطۀ بین نمره‌های خرده‌مقیاس‌ها این مقیاس، با نسخۀ بلند آن، با استفاده از ضرایب همبستگی محاسبه شد. ماتریس ضرایب همبستگی خرده‌مقیاس‌ها و نمرۀ کلی نسخۀ بلند و کوتاه‌مقیاس دینداری <H2>(رجوع شوی به تصویر صفحه)</H2> بررسی اعتبار آیتم‌ها، خرده‌مقیاس‌ها و کل مقیاس مدل سه ‌مؤلفه‌ای، نشان داد که کلیة زیرمقیاس‌ها ضرایب مناسب همگونی دارند. از این 40 آیتم، 36 آیتم، سه مؤلفة التزام و رفتار، باور و عواطف دینی را می‌سنجند و 4 آیتم نیز وانمود اجتماعی، برای سنجش اعتبار پاسخ‌های ارائه ‌شده به سؤالات استفاده شده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.