Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی روابط ساختاری بین باورهای شناختی و نشانه‌های اختلال وساس فکری – عملی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 25 تا 42)

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختاری بین باورهای شناختی با نشانههای اصلی اختلالات وسواس فکریعملی شامل تمیزی، وارسی، احتکار و نظم بود. از بین دانشجویان ترم اول سال تحصیلی 39 39 دانشگاه مازندران نمونهای به حجم 963 نفر بر اساس روش نمونهگیری تصادفی - خوشهای انتخاب شدند و پرسشنامههای باورهای وسواسی، آمیختگی فکر و عمل و پرسشنامه بازنگری شده وسواسی اجباری را تکمیل نمودند. دادهها با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی جهت ارزیابی برازندگی الگوهای اندازهگیری و سپس روش مدلیابی معادله ساختاری بهمنظور بررسی برازندگی الگوهای ساختاری تحلیل شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که در مدل تایید شده در این تحقیق آمیختگی فکر عمل رابطه مستقیم با مسئولیت - / بیشارزیابی تهدید دارد و مسئولیت / بیشارزیابی هم بهصورت مستقیم با نشانههای وارسی و تمیزی و هم از طریق اهمیت / کنترل افکار و کمالگرایی / عدم قطعیت با نشانههای تمیزی، وارسی و نظم ارتباط دارد. در نهایت، مسیر علی رابطه بین باور کمالگرایی/قطعیت فقط با نشانه تمیزی بهلحاظ آماری معنادار است. همچنین هیچیک از باورهای مذکور ارتباط معناداری با نشانه احتکارندارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است آمیختگی فکر عمل با واسطه سایر باورهای شناختی با نشانه های وسواس ارتباط دارد و همچنین مسئولیت / بیشارزیابی تهدید هم بهعنوان متغیر واسطهای مهم و هم بهصورت مستقل با نشانههای وارسی و تمیزی ارتباط دارد. در مجموع بهنظر میرسد که باورهای شناختی مذکور با نشانههای وارسی و تمیزی وسواسی ارتباط دارند تا نشانههای نظم و احتکار وسواسی.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.