Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه ذهن‌خوانی و ذهن‌آگاهی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با یک جمعیت غیربالینی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 43 تا 62)

پژوهش حاضر، با هدف بررسی ذهن خوانی و ذهن آگاهی در بیماران دیابت مزمن نوع 2 انجام یافت. بدین منظور، 22 بیمار دارای دیابت مزمن نوع 2 که حداقل 7 سال سابقه این بیماری را داشتند، از انجمن دیابت شهرستان بناب در بهار 5231 بهروش نمونهگیری هدفمند بهعنوان گروه مورد، و 22 فرد غیربیمار و بدون سابقه اختلالات یا بیماریهای مزمن جسمی و نورولوژیکی، روانپزشکی یا روانشناختی، با همتاسازی با گروه مورد، بهلحاظ سن، جنسیت، و سواد، از جمعیت عمومی انتخاب شدند و آزمون ذهنخوانی از طریق تصویر چشم ) RMET ( و پرسشنامه ذهنآگاهی کنتاکی ( KIMS ( برروی آنان اجرا شدند. اطلاعات گردآوری شده با تحلیل واریانس چندمتغیری ( MANOVA (، تجزیه و تحلیل شدند. طبق یافتهها، میانگین ذهنخوانی، و ذهن آگاهی، در بیماران دیابتی کمتر از افراد سالم بهدست آمد. نتایج این پژوهش، در کنار تلویحات نظری، تلویحات کاربردی بسیاری برای درمان و کمک به ادامه درمان، به ویژه در درمان روانشناختی، در بیماران دیابتی و بخصوص درمانگران این بیماران دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.