Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و همگرایی بین ابعاد نظریه زیستی هفت عاملی کلونینجر و مدل AFECT سرشت عاطفی هیجان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (23 صفحه - از 63 تا 85)

هدف پژوهش حاضر بررسی و همخوانی بین ابعاد مدل سرشت عاطفی هیجانی ) - AFECT ( با ابعاد نظریه کلونینجر )چهار بعد سرشتی و سه بعد منشی( بود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 222 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بود که از روش نمونهگیری طبقهای انتخاب و توسط پرسشنامههای سرشت و منش کلونینجر و AFECT مورد آزمون قرارگرفته اند. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون حاکی از آن بود که نظریه زیستی هفت عاملی کلونینجر توانستند تمامی ابعاد هیجانی و عاطفی مدل AFECT بهجز بعد خشم و وسواسی را پیشبینی نمایند. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشانگر وجود همخوانی و رابطه بین نظریه هفت عاملی کلونینجر و مدل سرشت عاطفی هیجانی - AFECT است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.