Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی تکنیک رهایی ذهن (ای اف تی) بر استرس زنان مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 103 تا 120)

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تکنیک رهایی ذهن )ای اف تی( بر استرس زنان مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر است. این پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پسآزمون و دوره پیگیری است. جامعه آماری، 03 زن مبتلا به سندروم روده تحریکپذیر مراجعه کننده به مطب متخصصان گوارش شهر تهران در سال 6031 است که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. قبل از مداخله، پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن برای هر دو گروه اجرا شد. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت مداخله و آموزش تکنیک رهایی ذهن قرار گرفتند و پرسشنامه بعد از 8 هفته و پس از دوره 2 ماهه پیگیری مجدد برای هر دو گروه اجرا شد. داده های جمعآوری شده با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس اندازه گیریهای مکرر و با نرمافزار SPSS 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش و اجرای تکنیک رهایی ذهن )ای اف تی(، استرس زنان مبتلا به سندروم روده تحریکپذیر را بهصورت معناداری کاهش داد تکنیک رهایی ذهن در کاهش استرس زنان مبتلا به سندروم روده تحریکپذیر موثر است. بنابراین پیشنهاد میشود آموزش و گسترش تکنیک رهایی ذهن در کاهش استرس مبتلایان به سندروم روده تحریکپذیر لحاظ شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.