Skip to main content
فهرست مقالات

نقش تمایلات دگرآزارانه معمول و لذت از بداقبالی دیگران در پیش‌بینی باورهای خصومت‌آمیز مردان علیه زنان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 139 تا 158)

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی نقش تمایلات دگرآزارانه معمول و لذت از بداقبالی دیگران در پیش‌بینی باورهای خصومت‌آمیز مردان علیه زنان انجام شد. در یک مطالعه توصیفی- همبستگی از بین کلیه دانشجویان پسر متاهل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند و دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 97-1396 به روش نمونه‌گیری در دسترس 356 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه لذت از بداقبالی دیگران (5 آیتم)، مقیاس تمایلات آزارگرانه (18 آیتم) و پرسشنامه باورهای خصومت‌آمیز علیه زنان (10 آیتم) بود. داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS-22 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که بین تمایلات دگرآزارانه معمول و لذت از بداقبالی دیگران با باورهای خصومت‌آمیز مردان علیه زنان رابطه وجود دارد. بیشترین مقدار همبستگی بین آزارگری فیزیکی و آزارگری مشاهده‌ای (p<0/01) و کمترین مقدار همبستگی بین آزارگری فیزیکی و لذت از بداقبالی دیگران مشاهده شد (p<0/01) . به‌علاوه یافته‌ها نشان داد که آزارگری فیزیکی و آزارگری کلامی روی‌هم 19 درصد از واریانس باورهای خصومت‌آمیز را تبیین می‌کنند (16/ 0= R Square ). یافته‌های پژوهش حاضر نشان‌دهنده نقش تمایلات دگرآزارانه معمول و لذت از بداقبالی دیگران در پیش‌بینی باورهای خصومت‌آمیز مردان علیه زنان است. بنابراین در نظرگرفتن نقش این متغیرهای پیش‌بین توسط متخصصان، درمانگران و برنامه ریزان به هنگام کار با دانشجویان و به‌طور خاص در مراکز مشاوره‌ای و درمانی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه ها:

باورهای خصومت آمیز مردان علیه زنان ،تمایلات دگرآزارانه معمول ،لذت از بداقبالی دیگران


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.