Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر آموزش کار کرد‌های اجرایی عصبی - شناخنی بر گرایش به تفکر انتقادی دانش آموزان دورف اول متوسطه شهر تبریز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 21 تا 36)

پژوهش کنونی با هدف تعیین اثربخشی آموزش کار کردهای عصبی- شناختی بر گرایش به تفکر انتقادی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر تبریز انجام گرفت. روش پژوهش کنونی از نوع «شبه آزمایشی» با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری تحقیق را تمام دانش آموزان پسر دورة اول متوسطه شهر تبریز درسال تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶ تشکیل می‌دادند. روش نمونه گیری به‌صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود که ابتدا از بین مدرسه‌های متوسطة دورة اول پسرانه, ۱۰ مدرسه و سپس از بین ۱۰ مدرسه, دو مدرسه با گروه آزمایش از یک مدرسه (۳۰ نفر) و گروه گواه (۳۰ نفر) هم از مدرسة دیگری (برای جلوگیری از انتشار عمل آزمایشی به آزمودنی‌های گروه گواه) انتخاب شدند. به دانش آموزان گروه آزمایش, کار کردهای عصبی- شناختی در زمینة برنامه‌ریزی در ۲۰ جلسه. انعطاف پذیری شناختی در ۱۰ جلسه و تقوبت حافظة کاری در ۱جلسه آموزش داده شد. برای جمع آوری داده‌ها از «پرسش‌نامة گرایش به تفکر انتقادی ریکتس» استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری کوواربانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دادند که اثربخشی آموزش کار کردهای اجرایی عصبی- شناختی در تقویت گرایش به تفکر انتقادی با میزان اثر ۰۱۳۶۹ مثبت شد و در ضمن در ارتباط با اثربخشی کارکردهای اجرایی عصبی- شناختی بر موّلفه‌های گرایش به تفکر انتقادی, موّلفه‌های خلاقیت و تعهد با تاثیر مثبت گزارش شده است. این در حالی است که در مورد مولفة «بالندگی» تفاوت خاصی بین گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.