Skip to main content
فهرست مقالات

اثر متیل جاسمونات بر میزان بیان ژن های کاتالاز، پرولین سنتتاز، بتایین آلدهید دهیدروژناز و SOS1 در گیاه دارویی بابونه تحت تنش شوری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 1 تا 12)

چکیده:

بابونه (Tanacetum parthenium) یکی از پرارزش ترین گیاهان دارویی است که گل های خشک شده آن بدلیل وجود تعداد زیادی از ترپنوییدها و فلاونوییدها خاصیت دارویی دارد. یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان در جهان و به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک شوری می باشد. امروزه استفاده از روش های بیولوژیک جهت مقابله با شوری خاک به طور وسیعی بکار گرفته می شود. متیل جاسمونات با افزایش تولید برخی از متابولیت های گیاهی موجب افزایش مقاومت به تنش های زیستی می شود. در این پژوهش به منظور بررسی اثر متیل جاسمونات بر روی بیان تعدادی از ژن های موثر در تحمل به تنش شوری در گیاه بابونه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. تیمارهای شوری در چهار سطح (0، 50، 100 و150 میلی مولار) و متیل جاسمونات در چهار سطح (0 ، 50 ،100و 150 میکرو مولار) اعمال شدند. نمونه برداری در چهار زمان (0، 24، 36 و 72 ساعت) پس از اعمال تنش انجام گرفت و اثر متقابل بین زمان و تیمار شوری و متیل جاسمونات بر میزان بیان ژن های BADH، SOS، Catalase و P5CS مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی بیان ژن های مورد مطالعه در غلظت های متفاوت شوری نشان داد که بیشترین بیان ژن های BADH، SOS، Catalase و P5CS به ترتیب در غلظت های 150، 100، 150 و 50 میلی مولار شوری بود. نتایج حاصل از بررسی بیان ژن های مورد مطالعه در غلظت های متفاوت متیل جاسمونات و زمان های مختلف اعمال تیمار نشان داد که بیان ژن های BADH و Catalase با افزایش غلظت متیل جاسمونات و زمان نمونه گیری روند افزایشی داشتند. بیشترین مقدار بیان ژن های P5CS و SOS در غلظت 150 میکرو مولار متیل جاسمونات به ترتیب بعد از 24 و 36 ساعت حاصل شد. نتایج اثر متقابل تنش شوری، تیمار متیل جاسمونات و زمان نمونه برداری بر میزان بیان ژن ها نشان داد که بیشترین سطح بیان برای تمامی ژن های مورد ارزیابی در تیمار 100 میکرومولار متیل جاسمونات و 100 میلی مولار NaCl و در مدت زمان 36 ساعت مشاهده شد و کمترین سطح بیان در تیمار شاهد گزارش گردید. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺘﯿﻞ ﺟﺎﺳﻤﻮﻧﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ژن ﻫﺎ در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺷﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ سبب افزایش تحمل گیاهان به تنش شود.

کلیدواژه ها:

بیان ژن ،تنش شوری ،بابونه گاوی ،متیلجاسمونات


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.