Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر متیل جاسمونات بر صفات فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در توتون رقم کوکر 347 در پاسخ به غلظت های مختلف یون کلر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (15 صفحه - از 155 تا 169)

چکیده:

جاسمونیک اسید و استر متیله آن (متیل جاسمونات) یکی از تنظیم کننده های طبیعی رشد گیاهی است که به طور گسترده در گیاهان وجود دارد. نتایج حاصل از گزارشات مختلف نشان می دهد که کاربرد خارجی جاسمونات ها پاسخ های فیزیولوژیکی به تنش در گیاهان را تغییر می دهند. از طرفی کلر به عنوان یک عنصر ضروری در رشد محسوب می شود، این ماده به مقدار کم باعث بهبود عملکرد توتون می شود، در حالی که مقدار بیشتر کلر یکی از عوامل مغایر با کیفیت توتون می باشد. در این پژوهش تاثیر غلظت 30 میکرومولار متیل جاسمونات به صورت محلول پاشی بر روی برگ ها در مراحل اولیه رشد در گیاه توتون رقم کوکر 347 در غلظت های مختلف شوری حاصل از یون کلر (50، 150 و 300 میلی گرم در لیتر) در 4 تکرار در سال زراعی 1391-1390 در مرکز تحقیقات توتون رشت صورت گرفت. نتایج نشان می دهد که با افزایش غلظت کلر آب آبیاری تا 300 میلی گرم در لیتر، محتوای کلر برگ های گیاه توتون به صورت خطی افزایش یافت. افزایش غلظت یون کلر تا 300 میلی گرم در لیتر با افزایش معنی دار مقادیر نشاسته و کاهش معنی دار فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و محتوای پروتئین کل در برگ های میانی همراه گردید، در حالی که مقدار نیکوتین و محتوای کاروتنوئید برگ ها تغییر چندانی نیافت. کاربرد خارجی متیل جاسمونات موجب کاهش معنی دار مقدار نشاسته و محتوای کلر برگ ها به ویژه در غلظت های کلر 150 و 300 گردید، همچنین مقادیر نیکوتین، محتوای کاروتنوئید و پروتئین کل در غلظت کلر 50 به طور معنی داری افزایش یافت. در حالی که فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز تغییر چندانی نیافت.

کلیدواژه ها:

نشاسته ،آﻟﻔﺎ آﻣﯿﻼز ،ﺗﻮﺗﻮن ﮐﻮﮐﺮ 347 ،ﻣﺘﯿﻞ ﺟﺎﺳﻤﻮﻧﺎت ،ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ،ﯾﻮن ﮐﻠﺮ


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.