Skip to main content
فهرست مقالات

افزایش کارایی فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بذور زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با طول عمر متفاوت تحت تنش شوری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (15 صفحه - از 119 تا 133)

چکیده:

ﭘﺮایﻤﯿﻨﮓ یﮑﯽ از راهکارهای ﺑﻬﺒﻮد کیفیت فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ﺑﺬر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ بهبود ﺟﻮاﻧﻪزنی ﺑﺬور در ﺷﺮایﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻨﺶزا از ﻗﺒﯿﻞ تنش ﺷﻮری می‌ﺷﻮد. بدین منظور سه آزمایش مجزا با دو عامل پرایمنیگ و تنش شوری در قالب طرح کاملا تصادفی برای بذور تولیدی سال‌های 1391،1392 و 1393 زیره سبز اجرا شد. فاکتور اول برای بذور تولیدی سال‌های 1391 و 1392تیمارهای پرایمینگ با ترکیبات سدیم دی‌هیدروژن فسفات (NaH2Po4) 1%، اسید آسکوربیک 200 میلی‌گرم بر لیتر با ترکیب دمایی °C20 و مدت زمان 24 ساعت و NaH2Po41%، با ترکیب دمایی °C4 و مدت زمان 24 ساعت و برای بذور تولیدی سال 1393 اسید جیبرلیک 100 و 200 میلی‌گرم بر لیتر با ترکیب دمایی °C20 و مدت زمان 24 ساعت و اسید جیبرلیک 100 با ترکیب دمایی °C20 و مدت زمان 12 ساعت بود، بذور پرایم نشده هر سه سال نیز به‌عنوان شاهد استفاده شد. فاکتور دوم نیز پتانسیل اسمزی اعمال شده توسط ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ در چهار سطح ﺻـﻔﺮ، 3-، 6- و 9- بار ﺑﻮد. نتایج نشان داد که با افزایش سطح تنش شوری از شاخص‌های جوانه‌زنی، محتوای پروتئین محلول و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی کاتالاز، پلی فنل اکسیداز و آسکوربات پراکسیداز کاسته شد، اما تیمارهای پرایمینگ سبب افزایش آن‌ها شدند. در بذور تولیدی سال 1391 و 1392 NaH2Po41% و در بذور تولیدی سال 1393 اسید جیبرلیک 100 با ترکیب دمایی °C20 و مدت زمان 24 ساعت بیشترین شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی را در میان سایر تیمارها داشتند. نتایج کلی آزمایش نشان‌دهنده این موضوع است که پرایمینگ از طریق افزایش کیفیت بذر و بهبود فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی بر افزایش تحمل زیره سبز به تنش شوری موثر است.

کلیدواژه ها:

زیره سبز ،پرایمینگ ،جوانه‌زنی بذر ،پتانسیل اسمزی ،شاخص بنیه گیاهچه


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.