Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر مصرف میوه عناب بر سطوح اینترلوکین –6 و فاکتور نکروزدهنده تومور آلفای سرم مردان غیرفعال به‌دنبال اجرای آزمون وینگیت

نویسنده:

(10 صفحه - از 224 تا 233)

چکیده:

زمینه و هدف: مکمل‌های ضدّ اکسایشی برای کاهش اثرات تخریبی رادیکال‌های آزاد پس از ورزش‌های شدید، حیاتی هستند؛ در پژوهش حاضر تاثیر مصرف میوه عناب بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 (IL-6) و فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا (TNF-α)مردان جوان پس از یک آزمون شدید بی‌هوازی، مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق: مطالعه حاضر، یک طرح نیمه‌تجربی شاهد دار دو گروهی (تمرین با و بدون مصرف میوه عناب) بود. 20 مرد جوان به‌طور تصادفی در دو گروه همگن شامل: گروه تمرین حاد بی‌هوازی و گروه مکمل عناب (gr/kg 4/0 به‌مدت 3 هفته) و تمرین حاد بی‌هوازی، قرار گرفتند. ابتدا آزمون 30 ثانیه‌ای وینگیت به اجرا درآمد؛ سپس نمونه‌های خونی در سه مرحله پایه، پس از مصرف میوه عناب و پس از پروتکل تمرینی جمع‌آوری گردید. نتایج در محیط نرم‌افزار SPSS ویرایش 15 با آزمون‌های t مستقل، تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرّر و تست تعقیبی بونفرونی، در سطح معنی‌داری 05/0≥P استخراج گردید. یافته‌ها: IL-6 در مرحله پایه به‌طور معنی‌داری کمتر از مراحل قبل و بعد از آزمون وینگیت بود (05/0P<) و در گروه تمرین IL-6 در مرحله بعد از آزمون وینگیت به‌طور معنی‌داری بیشتر از مرحله پایه بود (01/0P=). TNF-αدر مرحله بعد از آزمون وینگیت به‌طور معنی‌داری بیشتر از مراحل پایه و قبل از آزمون وینگیت بود (05/0P<) و در گروه تمرین در سه مرحله با یکدیگر اختلاف آماری معنی‌داری نداشتند (06/0P=). همچنین تغییرات این شاخص ها در مراحل بعد و قبل از آزمون وینگیت با مرحله پایه دو گروه، اختلاف آماری معنی‌داری نداشتند (05/0P>). نتیجه‌گیری: مصرف عناب نتوانست عوامل التهابی IL-6 و TNF-α را که معمولا پس از تمرینات شدید بی‌هوازی بالا می روند، کنترل نماید.

کلیدواژه ها:

6 ،فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا ،اینترلوکین ،میوه عناب ،آزمون شدید بی‌هوازی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.